WSKAZÓWKI DO PRZYGOTOWANIA OPISU KONCEPCJI KSZTAŁCENIA

Print This Page Print This Page

Ad. 1.

Opisując koncepcję i cele kształcenia na projektowanym kierunku studiów należy m.in.:

 1. wskazać dyscyplinę/dyscypliny, do której/ych projektowany kierunek studiów zostanie przyporządkowany (w przypadku, gdy planuje się przyporządkowanie kierunku studiów do więcej niż jednej dyscypliny należy wskazać dyscyplinę wiodącą czyli dominującą w kształceniu na projektowanym kierunku studiów – nie dotyczy kierunków studiów międzydziedzinowych wskazanych w z art. 53 ust. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 2. wskazać ocenę parametryczną uczelni w dyscyplinie/ach, do której/ych projektowany kierunek studiów zostanie przyporządkowany1,
 3. przedstawić kluczowe dla koncepcji kształcenia na projektowanym kierunku studiów osiągnięcia naukowe Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie/ach, do której/ych kierunek ten zostanie przyporządkowany,
 4. opisać związek koncepcji i celów kształcenia na projektowanym kierunku studiów ze strategią Uniwersytetu w obszarze studiów,
 5. scharakteryzować główne założenia programu studiów (kluczowe zagadnienia, specyficzne dla kierunku metody dydaktyczne, zarys konstrukcji programu),
 6. wskazać kompetencje wymagane od kandydatów na studia (w przypadku studiów II stopnia należy wskazać kierunki studiów lub dyscypliny, do których przyporządkowano kierunki studiów będące źródłem rekrutacji na projektowany kierunek studiów),
 7. scharakteryzować sylwetkę absolwenta czyli kompetencje (w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych), miejsce na rynku pracy oraz możliwości dalszego uczenia się absolwenta projektowanego kierunku studiów,
 8. uzasadnić wybór poziomu kształcenia, profilu studiów, proponowanych limitów przyjęć (min. i max. liczba) na I rok studiów.

Dodatkowo w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym należy przedstawić związek koncepcji i celów kształcenia na projektowanym kierunku studiów z sytuacją w danej branży/danych branżach lub w dziale/działach gospodarki i perspektywami jej rozwoju.

Ad. 2.

Uzasadniając utworzenie nowego kierunku studiów należy m.in.:

 1. wykazać brak w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu kierunku studiów realizującego przedstawioną koncepcję kształcenia albo wskazać na zasadnicze różnice między projektowanym kierunkiem studiów a innymi prowadzonymi przez Uniwersytet Warszawski, przypisanymi do tej samej dyscypliny/tych samych dyscyplin naukowych i poświęconych podobnym obszarom badawczym,
 2. wymienić przykłady takich samych lub podobnych kierunków studiów prowadzonych na innych uczelniach krajowych lub zagranicznych i wskazać w jakim zakresie uwzględniono doświadczenia tych uczelni przy tworzeniu koncepcji kształcenia.  

Ad. 3.

Uzasadniając utworzenie nowego kierunku studiów należy m.in.:

 1. scharakteryzować sposób przeprowadzenia badań lub rozeznania opinii studentów na temat potrzeby uruchomienia projektowanego kierunku studiów i koncepcji kształcenia na tym kierunku (wśród jakich grup studentów prowadzono badanie/rozeznanie?, dlaczego akurat wśród tych? w jaki sposób prowadzono badanie/rozeznanie? o co studentów pytano?) oraz przedstawić uzyskane wyniki,
 2. scharakteryzować sposób przeprowadzenia badań lub rozeznania potrzeb/oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego wobec kształcenia na projektowanym kierunku studiów/przyszłych absolwentów tego kierunku studiów (w jaki sposób zdefiniowano specyficzne dla projektowanego kierunku studiów otoczenie społeczno-gospodarcze? z jakimi podmiotami reprezentującymi to otoczenie przeprowadzono badanie/rozeznanie? w jaki sposób? o jakie kwestie pytano?) oraz przedstawić uzyskane wyniki.

Ad. 4.

Przygotowując informację o infrastrukturze i potencjale kadrowym należy m.in.:

 1. przedstawić osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego przewidywanych do kształcenia na projektowanym kierunku studiów w dyscyplinie/ach, do której/ych zostanie on przyporządkowany,
 2. scharakteryzować doświadczenie dydaktyczne nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego przewidywanych do kształcenia na projektowanym kierunku studiów, a w przypadku studiów w języku obcym – ich kompetencje językowe,
 3. opisać infrastrukturę niezbędną do realizacji przedstawionej koncepcji kształcenia oraz wskazać jednostkę/jednostki, która/e ją zapewni/ą,

Dodatkowo w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym należy przedstawić doświadczenie zawodowe nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych osób przewidywanych do kształcenia na projektowanym kierunku studiów związane z branżą/branżami lub działem/działami gospodarki właściwymi dla projektowanego kierunku studiów.

 

(1) Wymagane po przeprowadzeniu pierwszej oceny parametrycznej wprowadzonej Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.