Rady Dydaktyczne

Print This Page Print This Page

ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 290 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
ZARZĄDZENIE NR 223 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
OBWIESZCZENIE NR 26 Rektora UW z dnia 16 września 2020 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 198 Rektora UW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 169 Rektora UW z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
ZARZĄDZENIE NR 198 Rektora UW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 169 Rektora UW z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
ZARZĄDZENIE NR 169 Rektora UW z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.


Wyciąg ze Statutu Uniwersytetu Warszawskiego:

                                                                                              § 68 Rada dydaktyczna

1.  W jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, która organizuje kształcenie, tworzy się rady dydaktyczne właściwe dla kierunku lub kierunków studiów. Każdy kierunek studiów jest przyporządkowany jednej radzie dydaktycznej.

2.  Rada dydaktyczna zgodnie z rekomendacjami Senatu i uchwałami Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia projektuje i monitoruje proces kształcenia na kierunku lub kierunkach studiów, w szczególności realizuje zadania określone w Regulaminie Studiów.

3.  Rektor, na wniosek kierownika jednostki dydaktycznej, określa kierunki, dla których Rada będzie właściwa, i liczbę jej członków.

                                                                      § 69 Skład i zasady działania rady dydaktycznej

1.  W skład rady dydaktycznej wchodzą:
1)  nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych;
2)  przedstawiciele doktorantów związani z dyscypliną naukową wiodącą dla danych kierunków studiów;
3)  przedstawiciele studentów danych kierunków studiów, łącznie w liczbie stanowiącej co najmniej 25% składu rady, ale nie mniej niż jeden student każdego z tych kierunków studiów.

2.  Nie więcej niż połowa członków rady dydaktycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może być jednocześnie członkami rady naukowej dyscypliny.

3.  W przypadku, gdy kształcenie na kierunku lub kierunkach studiów organizuje i realizuje wydział, nauczyciele akademiccy wybierani są do rady dydaktycznej przez radę wydziału.

4.  W przypadkach innych niż opisane w ust. 3 nauczyciele akademiccy wybierani są do rady dydaktycznej przez rady naukowe dyscyplin właściwe dla dyscyplin wiodących dla danego kierunku lub kierunków studiów.

5.  W przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 8 Ustawy, w skład rady dydaktycznej mogą wchodzić przedstawiciele wszystkich dyscyplin, w ramach których prowadzony jest dany kierunek studiów.

6.  Rada dydaktyczna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 9.

7.  Zasady działania rad dydaktycznych określa Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w drodze uchwały.

8.  Kadencja rady dydaktycznej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku wyborów Rektora.

9.  Jeżeli w jednostce dydaktycznej została utworzona tylko jedna rada dydaktyczna, to radzie dydaktycznej przewodniczy kierownik jednostki dydaktycznej.

 

Wyciąg z Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

                                                                                                                    § 5

1.  Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK projektuje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności:
1)  opracowuje koncepcję kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu;
2)  formułuje propozycje zasad rekrutacji;
3)  przygotowuje propozycje zmian w programach studiów;
4)  określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów;
5)  określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta;
6)  określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;
7)  określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną;
8)  określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego;
9)  uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia.

2.  Rada dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności analizuje:
1)  przebieg i wyniki rekrutacji;
2)  przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;
3)  wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;
4)  przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;
5)  system wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury i zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
6)  zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się;
7)  umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
8)  losy absolwentów;
9)  wsparcie działalności uczelnianych organizacji studenckich związanej z kierunkiem studiów.