Program Indywidualizacji Kształcenia

Print This Page Print This Page

Program Indywidualizacji Kształcenia (PIK) to specjalna dotacja, która w latach ubiegłych była przyznawana w ramach środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z puli środków przyznanych za udział studentów, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. W roku akademickim 2019/2020 na gruncie tzw. Ustawy 2.0. takie środki nie zostały uczelni przyznane, ale program był kontynuowany ze środków centralnych.

W dniu 28 października 2019 r. do kierowników jednostek organizacyjnych zostało rozesłane pismo o wysokości przyznanej subwencji z rezerwy rektorskiej na PIK z informacją, że plan wydatkowania tych środków na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021 powinien zostać przekazany do 15 grudnia 2019 r. do Biura ds. Jakości Kształcenia.

W ramach pisma zaproponowano również rekomendowane inicjatywy jakie mogą być z tych środków finansowane:

  • Szkoły letnie dla studentów z udziałem wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, jak i zaproszonych wykładowców z innych polskich i zagranicznych uczelni;
  • Opieka tutora nad studentami kształcącymi się w ramach indywidualnego toku studiów, obejmująca opracowywanie zindywidualizowanego planu studiów, jak również prace tutora ze studentem służącą wzmocnieniu jego kompetencji badawczych;
  • Zajęcia kształtujące tzw. kompetencje miękkie studentów;
  • Zajęcia z academic writing w języku polskim, jak i w językach obcych (przede wszystkim w języku angielskim), nauczające istniejących form wypowiedzi naukowych oraz doskonalące umiejętności studentów w zakresie ich przygotowywania;
  • Warsztaty kształtujące umiejętności publicznej prezentacji wyników własnych badań naukowych, w tym również umiejętności formułowania abstraktów późniejszych wystąpień konferencyjnych;
  • Praktyczne warsztaty z udziałem pracowników naukowych oraz pracowników administracyjnych obsługujące wnioski grantowe studentów nt. pozyskiwania środków wewnętrznych i zewnętrznych na realizację projektów naukowych (oraz ich obsługi), takich jak np. Diamentowy Grant, jak również informacje o istniejących możliwościach stypendialnych dla studentów (o charakterze zarówno uczelnianym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym);
  • Indywidualne, małe (wydziałowe) granty badawcze dla studentów umożliwiające krótki wyjazd naukowy (krajowy lub zagraniczny) celem przeprowadzenia własnych badań naukowych, kwerend w bibliotece, archiwum czy muzeum lub konsultacji z uczonymi spoza Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Organizacja zajęć z udziałem wybitnych, polskich uczonych spoza Uniwersytetu Warszawskiego (np. cykle wykładów lub zajęć o charakterze konwersatoryjno-ćwiczeniowym) poszerzających horyzonty badawcze studentów;
  • Seminaria i warsztaty z udziałem zaproszonych uczonych z zagranicznych ośrodków naukowych;
  • Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych kształtujące w studentach umiejętności krytycznego wykorzystywania w ich badaniach dorobku naukowego z różnorodnych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych.