Opis systemu do listopada 2019

Print This Page Print This Page

 

I

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim budowany jest w przeświadczeniu, że kluczem do wysokiej jakości kształcenia jest świadome współtworzenie kultury jakości przez wszystkich członków społeczności akademickiej. Uzyskiwanie wysokiej jakości kształcenia nierozerwalnie wiąże się z autonomią, tradycją i godnością społeczności akademickiej i możliwe jest dzięki osiąganiu zamierzonych przez nią celów. System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia  na Uniwersytecie Warszawskim budowany jest także w oparciu o dobre doświadczenia jednostek w zapewnianiu jakości kształcenia zgodnie z przekonaniem, że wysoką jakość umacniają: ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

Podnoszeniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim służą systematyczne badania warunków kształcenia na Uniwersytecie oraz rekomendowanie działań wpływających na doskonalenie jakości kształcenia.

W skład systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wchodzą:

 • Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach organizacyjnych UW,
 • Inne zespoły działające na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na UW,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia,
 • Biuro ds. Jakości Kształcenia,
 • Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia.

II

Zakres działania, skład i tryb wyboru Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zespołów zapewnienia jakości kształcenia na Wydziałach i w pozostałych jednostkach kształcących studentów określa Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Integralną część systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim stanowi system badań ankietowych, prowadzonych regularnie wśród społeczności akademickiej i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z  Zarządzeniem nr NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

W celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim  Uczelniany Zespół oraz Zespoły jednostek w szczególności mają na uwadze realizację takich celów jak łączność nauczenia i badań naukowych, kształtowanie przyszłych elit Rzeczypospolitej oraz podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności UW wobec innych uczelni polskich i zagranicznych. Uczelniany Zespół dba w [szczególności] o wypełnienie misji i strategii uczelni w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Zespoły jednostek również mają na uwadze wypełnienie misji i strategii Uniwersytetu oraz –odpowiednio do miejsca ich powołania – misji i strategii wydziałów i innych jednostek organizacyjnych prowadzących studia, w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

W skład UZZJK wchodzi 9 nauczycieli akademickich z jednostek dydaktycznych UW, przedstawiciele studentów i doktorantów. Przewodniczącym Zespołu jest Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Zarówno członkowie Uczelnianego Zespołu, jak i Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia wybierani/mianowani są przez Rektora UW na okres kadencji organów Uczelni.

Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia pełni przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną dla Rektora. W szczególności opracowuje i przedstawia Rektorowi wnioski i projekty dotyczące: polityki określającej cele i strategię zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na UW zgodnej ze strategią Uniwersytetu, ogólnouczelnianych procedur zapewniania jakości kształcenia oraz zasad tworzenia systemów zapewniania jakości kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych UW kształcących studentów.

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych UW budowane są w oparciu o Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim  a także opracowane przez Uczelniany Zespół Wskazówki i propozycje rozwiązań dotyczące systemu zapewniania i doskonalenia jakości na wydziałach i innych jednostkach kształcących studentów. Wytyczne te dotyczą zasad monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów, zasad oceniania studentów i doktorantów, zasad zapewniania jakości kadry dydaktycznej, zasad przeglądu i podnoszenia jakości zasobów do nauki i środków wsparcia dla studentów, zasad gromadzenia, analizowania i publikowania informacji na temat jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.

Podstawowym narzędzie działania systemu zapewniania jakości kształcenia na UW są sprawozdania z oceny własnej jednostek dydaktycznych Uczelni.  Zadaniem Uczelnianego Zespołu jest ustalenie wieloletniego harmonogramu badań poszczególnych obszarów oraz opracowanie formularzy sprawozdań z oceny własnej dla wydziałów i innych jednostek organizacyjnych UW prowadzących studia. Uczelniany Zespół dokonuje analizy sprawozdań i sporządza na ich podstawie raport na temat jakości kształcenia na UW, który przedstawia Rektorowi. Do sporządzenia w/w raportu konieczne są także wyniki ogólnouniwersyteckich badań ankietowych na temat warunków kształcenia na UW. Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości przedstawia Rektorowi wnioski propozycje dotyczące jakości kształcenia na UW oraz rekomendacje dotyczące upowszechniania wzorów dobrych praktyk w dziedzinie jakości kształcenia.

III

Na poziomie jednostek dydaktycznych działają Zespoły jednostek (Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia), które podejmują działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce dydaktycznej. W tym celu zespoły jednostki opracowują i przedstawiają dziekanom/ kierownikom jednostki wnioski i projekty dotyczące Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na wydziale/ w innej jednostce organizacyjnej UW prowadzącej studia, zgodnie z wytycznymi zaproponowanymi przez Uczelniany Zespół.

Zadaniem Zespołu jednostki jest sporządzenie sprawozdania z oceny własnej jednostki. Sprawozdania te sporządzane są zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia i są wynikiem ewaluacji jakości kształcenia w jednostce. Sprawozdanie następnie przedstawiane jest odpowiednio dziekanowi lub kierownikowi innej jednostki organizacyjnej UW prowadzącej studia.

Sprawozdania z oceny własnej przedstawiają w szczególności mocne i słabe strony jednostek oraz zawierają plany i kalendarium działań w celu wyeliminowania zjawisk niepożądanych i naprawy niedostatków oraz w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Sprawozdania z oceny własnej są jawne i publikowane na stronie internetowej Biura ds. Jakości Kształcenia oraz na stronach internetowych jednostek dydaktycznych.

IV

Pełnomocnik Rektora UW ds. Jakości Kształcenia jest zobowiązany m.in. do:

– podejmowania działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynacji  przedsięwzięć zmierzających do zapewniania i podnoszenia jakości studiów na UW,

– kierowania pracami nad zaprojektowaniem, opracowaniem i wdrożeniem systemu zapewnienia jakości kształcenia na UW,

– współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie wprowadzania systemu jakości,

– gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących wdrażania systemu zapewnienia jakości kształcenia w jednostkach UW,

– przeglądu i doskonalenia systemu zapewnienia jakości kształcenia.

   V

Głównym zadaniem BJK jest wspomaganie podejmowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym i koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów na UW.

Biuro wspiera Pełnomocnika w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących wdrażania systemu oraz we współdziałaniu z jednostkami dydaktycznymi UW w zakresie wprowadzania systemu.

W celu wykonania tych zadań Biuro ds. Jakości Kształcenia współpracuje z:

Ponadto pracownicy BJK monitorują doświadczenia krajowych i zagranicznych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia oraz udzielają studentom i pracownikom uczelni informacji dotyczących tematyki jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, dbają o spójną politykę informacyjną dotyczącą zagadnień jakości kształcenia na UW, organizują szkolenia i seminaria naukowe dotyczące zagadnień jakości kształcenia, prowadzą działania konsultacyjno-doradcze w zakresie technik, metod i procedur zapewnienia jakości oraz promocji dobrych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni.

VI

Kolejnym istotnym elementem systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim jest Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia. Jej głównym zadaniem jest systematyczne badanie warunków kształcenia na UW oraz współpraca z Uczelnianym Zespołem Zapewnienia Jakości Kształcenia i Biurem ds. Jakości Kształcenia w rekomendowaniu działań służących poprawie jakości kształcenia.

Przedmiotem badań Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia są:

 • warunki kształcenia na UW,
 • opinie na temat jakości i warunków kształcenia na UW.

Dokonywany przez Pracownię opis warunków kształcenia na UW obejmuje: analizę związanych z dydaktyką i jakością kształcenia potrzeb Uniwersytetu oraz jednostek dydaktycznych UW, opis dydaktyki na UW oraz działań podejmowanych na UW na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Analizy zmian w tych obszarach Pracownia dokonuje systematycznie.

Badanie opinii na temat jakości i warunków kształcenia na UW prowadzone są wśród:

 • społeczności akademickiej: obecnych studentów (w tym słuchaczy studiów podyplomowych), pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów UW,
 • kandydatów na studia i absolwentów UW,
 • pracodawców, mediów oraz innych opinii na temat dydaktyki UW

Na podstawie danych zebranych w trakcie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia sporządza raporty badawcze, które przekazuje Rektorowi, Uczelnianemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia, Senatowi Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządowi Samorządu Studentów oraz Zarządowi Samorządu Doktorantów UW.

Informacje przedstawione w raporcie badawczym stanowią podstawę dla Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia do formułowania wniosków i propozycji dotyczących jakości kształcenia, które UZZJK przekazuje Rektorowi.

Wyniki badań nad jakością kształcenia wykorzystuje także Biuro ds. Jakości Kształcenia dla efektywnej współpracy z jednostkami dydaktycznymi UW przy doskonaleniu ogólnouniwersyteckiego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Opis systemu 2007-2012