Opis Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Print This Page Print This Page

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ukazało się ZARZĄDZENIE NR 163 Rektora UW, z dnia 8 listopada 2019 r., w sprawie systemu zapewnienia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.

 

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że umacnianiu wysokiej jakości służy ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

System zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, obejmuje proces kształcenia:

1) na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich;
2) na studiach podyplomowych;
3) na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich.

W ramach systemu działają:

1) Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia:
2) rady dydaktyczne:
3) zespoły działające na rzecz jakości kształcenia utworzone przez Rektora.
oraz
Biuro ds. Jakości kształcenia i Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia.

URK opracowuje i przedstawia Rektorowi projekt strategii w zakresie zapewniania jakości kształcenia, opracowuje ogólnouczelniane procedury zapewniania jakości kształcenia, formułuje wytyczne skierowane do rad dydaktycznych i kierowników jednostek dydaktycznych.

Ponadto URK formułuje wytyczne i rekomendacje dotyczące w szczególności:

1) projektowania i monitorowania programów studiów, programów studiów podyplomowych, programów kształcenia doktorantów;
2) oceniania studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów;
3) zapewniania jakości kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów;
4) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji przez kadrę dydaktyczną;
5) monitorowania i podnoszenia jakości zasobów do nauki, w szczególności bibliotek, laboratoriów i sal dydaktycznych oraz ich wyposażenia

Rada dydaktyczna podejmuje działania w celu zapewniania jakości kształcenia na kierunku lub kierunkach studiów, w szczególności opracowuje zgodny z wytycznymi URK wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na kierunku lub kierunkach studiów.

Wśród kandydatów na studia, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz absolwentów Uniwersytetu prowadzone są regularnie badania dotyczące jakości kształcenia.

Badania prowadzone są z wykorzystaniem:

1) ankiety ogólnouniwersyteckiej;
2) ankiet jednostek dydaktycznych,
3) metod badań jakościowych;
4) analizy danych pochodzących ze źródeł administracyjnych Uniwersytetu i innych instytucji publicznych.

Zasady i procedury prowadzenia badań ankietowych w jednostkach dydaktycznych są zgodne z wytycznymi URK i są określone w uchwałach rad dydaktycznych dotyczących wewnętrznych systemów jakości.