- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

„Dobre Praktyki” 2009

  1. Konferencja 

z cyklu

DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2009)

 

W dniu 8 czerwca 2009 roku z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr. hab. Pawła Stępnia, prof. UW oraz Biura ds. Jakości Kształcenia UW odbyła się II Konferencja DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 2009.

Spotkanie otworzyła Pani Prorektor ds. Studenckich UW prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior. Po powitaniu uczestników Pani Prorektor poinformowała o stopniu realizacji zaakceptowanych przez władze Uniwersytetu Warszawskiego propozycji działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowanych przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie raportu z pierwszego ogólnouniwersyteckiego badania ankietowego nt. warunków kształcenia (2008).

Wśród podjętych i zrealizowanych działań rekomendowanych przez UZZJK znalazły się m.in.:

  1. Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą termin rejestracji na zajęcia w jednostkach powinien poprzedzać rejestrację na WF, lektoraty oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie (Uchwała nr 78 Senatu UW z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim)
  2. Zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego i przeniesienie systemu USOS na wydajniejszy serwer.

Działania w obszarze jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, prace MNiSW oraz – szczególnie – działania związane z projektowaniem Krajowej Ramy Kwalifikacji powodują, iż zewnętrzne komisje akredytacyjne (PKA i komisje środowiskowe) podejmują prace na rzecz nowego modelu akredytacji. Referat Zapewnianie jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim a projekty nowego modelu akredytacji [1] przedstawił dr hab. Paweł Stępień, prof. UW, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.

II Konferencja DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 2009 stanowiła podsumowanie prac Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2008/2009. WZZJK zajmowały się w szczególności działaniami związanymi z przygotowaniem sprawozdań z oceny własnej jednostek dydaktycznych UW nt. projektowania, zatwierdzania, weryfikowania i modyfikowania programów studiów w kontekście efektów kształcenia/uczenia się. Niezwykle interesujące i godne upowszechnienia doświadczenia Wydziału Nauk Ekonomicznych w tym zakresie przedstawili dr Leszek Wincenciak, dr Robert Ślepaczuk oraz Tomasz Gajderowicz w wystąpieniu Dobre praktyki w zapewnianiu jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych [2].

Dr Magdalena Błaszczyk z Wydziału Prawa i Administracji w krótkim komunikacie zaprezentowała dobre, godne upowszechnienia działania w zakresie jakości kształcenia stosowane na najstarszym wydziale naszego Uniwersytetu. Szczególnie interesujące wydaje się rozwiązanie polegające na udziale przedstawiciela Samorządu Studentów w dyżurach dziekańskich Dziekana i Prodziekana ds. Studenckich.

Zagadnienia związane z problematyką projektowania programów na studiach interdyscyplinarnych i międzywydziałowych przedstawiła dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW z Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”. Wygłoszony referat Interdyscyplinarność jako spójny projekt kształcenia – wyzwanie i metoda [3] wzbudził duże zainteresowanie. Wydaje się, że na szczególną uwagę zasługuje niestandardowa forma oceny osiągnięć studentów CLAS – tzw. metoda portfolio.

Dr Joanna Żuberek z Wydziału Fizyki w prezentacji Od nauki do pracodawcy. Dobre praktyki Wydziału Fizyki [4] przedstawiła ciekawe i godne upowszechnienia działania podejmowane przez jednostkę na rzecz m.in. kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

Dr Hanna Mrozowska oraz dr Sławomir Maskiewicz, przedstawiciele Szkoły Języków Obcych, zapoznali uczestników konferencji z wnioskami po podjętych w jednostce – w roku akademickim 2008/2009 – hospitacjami. W komunikacie Hospitacje jako element oceny okresowej pracowników Szkoły Języków Obcych [5] – propozycje rozwiązań zaprezentowali doświadczenia Szkoły Języków Obcych w tym zakresie.

Konferencję zakończył referat Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego Jolanty Urbanik Zadania dla uczelni wynikające z Komunikatu Konferencji Ministrów Szkolnictwa Wyższego w Leuven/Louvain-la-Neuve, Belgia, 28-29 kwietnia 2009 r.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji za udział w spotkaniu.