- Biuro ds. Jakości Kształcenia - http://bjk.uw.edu.pl -

„Dobre Praktyki” 2013

 

VI konferencja

„Dobre Praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (2013)”

W dniu 11 czerwca 2013 r.  z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Pawła Stępnia, prof. UW oraz Biura ds. Jakości Kształcenia UW odbyła się VI konferencja „Dobre Praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (2013)”. Tegoroczna konferencja poświęcona została tematyce budowy wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w jednostkach UW. Spotkanie otworzył Pełnomocnik i po przywitaniu uczestników przekazał w imieniu nieobecnej Pani Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UW prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior podziękowania dla wszystkich zebranych. Następnie  również w imieniu Pani Prorektor,  prof. Paweł Stąpień przedstawił prezentację Zapewnianie jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Osiągnięcia i wyzwania. Pani Prorektor w prezentacji zawarła najważniejsze wyniki tegorocznych prac nad  budową systemów zapewniania jakości w jednostkach zarówno na poziomie centralnym jak i w jednostkach. Ponadto przedstawiła wyzwania jakie czekają Uniwersytet Warszawski w najbliższym czasie – m.in. włączenie studiów doktoranckich w system zapewniania jakości, wypracowanie centralnych procedur zapewniania jakości w ramach nowego systemu a także walidacja efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Również kolejny referat Kierownik Biura ds. Jakości kształcenia mgr Agaty Wroczyńskiej zatytułowany Budowa systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim-kolejny etap (2012/2013) poświęcony został w  dużej mierze zagadnieniom  związanym z walidacją efektów kształcenia oraz uczeniem się przez całe życie w kontekście przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Tematyka ta jest stosunkowo słabo rozpoznanym obszarem, który niewątpliwie w najbliższym czasie wymagał będzie głębszej refleksji i rozpoznania dobrych prask. VI konferencja Dobre Praktyki  stanowiła, jak co roku, podsumowanie działań jakościowych na Uniwersytecie Warszawskim, w związku z czym zaangażowała przedstawicieli jednostek, które z sukcesem zmodernizowały bądź też zbudowały wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.  Dr Katarzyna Kopczewska, Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych w referacie  Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia-doświadczenia Wydziału Nauk Ekonomicznych przedstawiła zebranym własne obserwacje wynikające z prac nad misją, strategią, koncepcją kształcenia oraz wydziałowym systemem zapewniania jakości w kontekście przygotowań do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Efektem tych działań było wypracowanie zestawu wzajemnie uzupełniających się, a jednoczenie nie powtarzających się dokumentów. W konferencji głos zabrali także laureaci  konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na dofinansowanie  podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacyjnych.  Dr Agnieszka Janiak-Jasińska Przewodnicząca WZZJK na zwycięskim Wydziale Historycznym zaprezentowała referat  Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia- doświadczenia Wydziału Historycznego. Prezentacja ta była  niezmiernie cenna ze względu na ukazanie prac nad systemem z perspektywy dużej jednostki, składającej się z 6 niemal niezależnych instytutów. Najważniejszą przesłanką wydziału było połączenie standardów ogólnowydziałowych przy jednoczesnym zachowaniu swobody na kształtowanie indywidualnej polityki kształcenia w poszczególnych instytutach.  Kolejnym laureatem konkursu było Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych  i Edukacji Europejskiej. Dr Anna Murawska i dr Przemysław Wolski w prezentacji Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia-doświadczenia Centrum Kształcenia nauczycieli Języków obcych i Edukacji Europejskiej skoncentrowali się na ukazaniu wzajemnych silnych relacji pomiędzy misją, strategią a funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniana jakości w ich jednostce. Jednocześnie kolejny raz dowiedziono, że prace nad zasadami zapewniania jakości kształcenia  to raczej modyfikacja i kodyfikacja dotychczasowych praktyk niż budowanie systemu od początku Podsumowanie problematyki poruszonej  w trakcie konferencji przyniosła żywa dyskusja z udziałem zebranych przedstawicieli. Uczestnicy podkreślili, że istotną sprawą jest odpowiedni podział kompetencji w strukturze wypracowanych systemów. Jednocześnie jednak nie istnieje uniwersalny model, który odpowiadałby na potrzeby wszystkich jednostek. Podstawą każdej refleksji dotyczącej systemu powinna być zawsze tradycja jednostki. Zebrani zwrócili także uwagę na wiele wyzwań oraz potencjalnych przeszkód na drodze opracowywania rozwiązań związanych z walidacją efektów kształcenia zdobytych na drodze edukacji poza formalnej i nieformalnej. Z pewnością  wymagało to będzie od Uniwersytetu Warszawskiego dokładnego rozpoznania i zebrania doświadczeń.