„Dobre Praktyki” 2012

Print This Page Print This Page
2012

15 czerwca 2012 r.

Dobre_praktyki_ 15.06.2012_program konferencji

 

5. Konferencja

z cyklu

DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2012)

Wdrażanie Krajowym Ram Kwalifikacji na Uniwersytecie Warszawskim 2011/2012

 

W dniu 15 czerwca 2012 roku z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr. hab. Pawła Stępnia, prof. UW oraz Biura ds. Jakości Kształcenia UW odbyła się 5. Konferencja DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2O12).

Spotkanie otworzyła Prorektor ds. Studenckich UW, prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior. Przedstawiła wnioski płynące z prac nad wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji na Uniwersytecie Warszawskim (2011/2012). Wytężony wysiłek nauczycieli akademickich zaangażowanych w ten proces zaowocował przygotowaniem  i zatwierdzeniem nowych opisów programów studiów zgodnych z KRK. Prorektor M. Kicińska-Habior zwróciła szczególną uwagę na cenne doświadczenie, jakim była współpraca członków Komisji Rektorskich ds. Programów Kształcenia opiniujących nowo opisane programy kształcenia. Współpraca ta stworzyła możliwość poznania i oceny koncepcji kształcenia innych niż realizowane przez jednostki, z których wywodzili się pracujący w Komisjach eksperci.

Refleksje nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz  wyzwaniami stojącymi przed systemem zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wskutek nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, zwłaszcza zaś wskutek wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji, a także nowych reguł akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej przedstawione zostały w referacie Doświadczenia z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na Uniwersytecie Warszawskim w kontekście sytemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia wygłoszonym przez dr. hab. Pawła Stępnia, prof. UW, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, oraz Agatę Wroczyńską, Kierownika Biura ds. Jakości Kształcenia.

5. Konferencja DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2012) stanowiła także okazję do podsumowania prac Wydziałowych Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2011/2012. W okresie tym zajmowały się one w szczególności działaniami związanymi z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji, a także dalszym budowaniem systemu zapewniania jakości kształcenia. Wielu z  członków WZZJK weszło w skład Komisji Rektorskich jako eksperci mający za zadanie ocenę nowych programów kształcenia. Szczególnie ważne zestawienie wniosków, problemów do rozważenia i pytań przyniósł referat dr Marty Zimniak-Hałajko z Wydziału Polonistyki  Doświadczenia eksperta z obszaru nauk humanistycznych związane z oceną programów kształcenia dostosowanych do wymagań  Krajowych Ram Kwalifikacji.

Z kolei dr Michał Kowalski z Wydziału Filozofii i Socjologii w referacie Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Instytucie Socjologii – spojrzenie z bliska na wdrażanie projektu zmiany programowej podzielił się swoimi doświadczeniami i wątpliwościami związanymi z pracami nad nowym opisem programów kształcenia w Instytucie Socjologii, przedstawiając omawiane przez siebie zagadnienia także w ujęciu socjologicznym.

 

Szereg cennych praktycznych wniosków zawierało wystąpienie dr. hab. Andrzeja Wysmołka, prof. UW z Wydziału Fizyki Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale Fizyki  w świetle akredytacji instytucjonalnej PKA. Prof. A. Wysmołek podzielił się doświadczeniami związanymi z procesem nowej akredytacji – akredytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przeprowadzonym na Wydziale Fizyki. A ponieważ Wydział Fizyki uzyskał ocenę wyróżniającą, przedstawione rady i wskazówki mają szczególny wymiar praktyczny dla innych jednostek UW przygotowujących się do akredytacji instytucjonalnej PKA.

 

Prezentację referatów zamknęło wystąpienie dr Grażyny Czetwertyńskiej z Wydziału Artes Liberales, która uczestniczyła w pracach Komisji Rektorskich ds. Programów Kształcenia jako ekspert opiniujący m.in. programy kształcenia ze specjalizacją nauczycielską. W referacie Praca nad nowymi programami jako szansa na refleksję na temat dydaktyki dr Czetwertyńska podkreśliła konieczność zwiększenia nacisku na dydaktykę ogólną w projektowaniu programów kształcenia nauczycieli.

 

Podsumowanie problematyki poruszonej w trakcie konferencji przyniosła żywa dyskusja z udziałem zebranych przedstawicieli Zespołów Zapewnienia Jakości Kształcenia wydziałów i innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.