Program ZIP w służbie jakości kształcenia – działania w 2019 r.
30 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy podsumowanie dr Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Koordynator modułu kształcenia w programie ZIP, dot. działań podejmowanych w programie ZIP, w 2019 roku.

 

Program ZIP w służbie jakości kształcenia – działania w 2019 r.

Rok 2019 w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego był – zgodnie z przyjętym harmonogramem – bardzo intensywny.

Działania na rzecz doskonalenia kształcenia studentów:

 • 8 maja Senat UW uchwalił programy nowych kierunków studiów II stopnia oraz przemodelowane programy studiów II stopnia na kierunkach od dawna znajdujących się w ofercie Uniwersytetu, które zostały zakwalifikowane do realizacji i finansowania ze środków EFS w drodze konkursu. Zastosowana procedura konkursowa wraz z eksperckim wsparciem udzielanym jednostkom przygotowującym nowe programy studiów przez członków Komisji konkursowej, a także przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego oraz badaniami „produktu” wśród studentów zostaną wykorzystane przez Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia w pracach nad procedurą uruchamiania nowych kierunków studiów.
 • Wszystkie kierunki studiów, uczestniczące w Programie ZIP objęte zostały kompleksowymi działaniami promocyjnymi – po raz pierwszy na Dzień Otwarty przygotowany został folder prezentujący studia II stopnia, nakręcono film promocyjny i cykl wywiadów z ambasadorami kierunków, prowadzono kampanię informacyjną za pomocą mediów społecznościowych, strony głównej i strony Programu ZIP. To dobry wstęp do opracowania strategii promocyjnej studiów II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Rekrutacja na większość kierunków studiów objętych wsparciem w Programie ZIP zakończyła się sukcesem. Prawdziwym liderem rekrutacyjnym okazała się Filologia polskiego języka migowego, która pomimo ostrej selekcji kandydatów przyjęła na studia o połowę więcej kandydatów niż pierwotnie zakładano. Bardzo udanym debiutem cieszą się także: Helwetologia – studia szwajcarskie, Sustainable Development, Zarządzanie Big Data, Sztuki społeczne, Physics, Socjologia cyfrowa i Cognitive Science.
 • Od semestru letniego studenci wszystkich kierunków studiów II stopnia objętych finansowaniem z EFS będą mogli korzystać ze środków przeznaczonych na indywidualne wyjazdy w celach naukowych oraz uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych w kraju i za granicą.
 • Cztery kierunki studiów, których programy zostały przemodelowane uczestniczą dodatkowo w pilotażowym programie upowszechniania idei aplikacyjnych prac dyplomowych. Korzystając z wiedzy i doświadczeń zgromadzonych w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe” realizowanego przez Biuro Karier UW dr Justyna Pokojska wraz z zespołem współpracowników z Biura Karier i CKC przygotowała kurs internetowy dla studentów studiów magisterskich pn. ”Prace dyplomowe w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Kurs udostępniono studentom historii, archeologii, europeistyki i filologii angielskiej w celu jego przetestowania i ewaluacji. Na podstawie opinii studentów oraz nauczycieli akademickich zaangażowanych do przeprowadzenia kursu zostanie on udoskonalony i przygotowany do wdrożenia w przyszłości na całym uniwersytecie.
 • W okresie wakacyjnym przeprowadzono kilka szkół letnich dla studentów, podczas których szlifowano języki obce oraz poszerzano wiedzę i doskonalono umiejętności słabiej reprezentowane w tradycyjnych programach kształcenia. Decyzja o finansowaniu organizacji szkoły letniej zależała – tak jak w przypadku studiów II stopnia – od wyników procedury konkursowej. Na miejscu czyli w murach Uniwersytetu odbyła się Szkoła Letnia Akademia Inkubatora Big Data, zorganizowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, do Tunezji polecieli uczestnicy przygotowanej przez Instytut Archeologii szkoły letniej „Mustis 2019. Odkryć, opisać, zrozumieć: archeologia rzymskiego miasta”, do Izraela wybrali się uczestnicy szkoły letniej Wydziału Psychologii, zatytułowanej: „Zrozumieć konflikt. Psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów”, a do Lwowa i okolic uczestnicy szkoły letniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej “Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od Renesansu do współczesności”. Jeszcze w tym roku Komisja konkursowa wyłoni projekty szkół letnich w językach obcych, które zaoferowane zostaną studentom w 2020 r.
 • Uruchomiony został program „Włączania badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”. W drodze konkursowej wybrano 16 doświadczonych badaczy z wyróżniającym się dorobkiem dydaktycznym, którzy zostali zaproszeni przez wydziały do poprowadzenia regularnych zajęć na Uniwersytecie Warszawskim. Prawdziwym liderem w pierwszym naborze wniosków okazał się Wydział Fizyki, który w roku akademickim 2019/2020 zatrudni łącznie 4 badaczy z różnych stron świata. Pełną listę wykładowców wizytujących wraz z informacją o specjalizacji naukowej i doświadczeniu badawczym oraz dydaktycznym znają Państwo na stronie Programu ZIP: http://www.zip.uw.edu.pl/sylwetki-wyk%C5%82adowcow-wizytujacych
 • Specjalną ofertą objęci zostali także studenci z zagranicy. Welcom Point korzystając ze wsparcia EFS przeprowadził intensywne kursy języka polskiego oraz warsztaty z wielokulturowości i orientacji kulturowej.

Działania na rzecz doskonalenia kształcenia doktorantów:

 • W ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej uruchomiono wybrany w drodze konkursowej nowy program interdyscyplinarnego kształcenia doktorantów Quantitative Psychology and Economics, Przygotowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych w ścisłej współpracy z Wydziałem Psychologii i Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Inaugurację pierwszej edycji programu uświetnił wykład Profesora Garego Charnessa – ekonomisty, specjalizującego się w badaniach eksperymentalnych i behawioralnych.
 • Pierwszej ewaluacji poddane zostały osiągnięcia stypendystów Programu stypendialnego „Zwiększenie mobilności doktorantów UW”. Przypomnijmy, że od 1 X 2018 r. 51 doktorantów wybranych w drodze konkursowej otrzymuje dodatkowe wsparcie finansowe w postaci miesięcznego stypendium w wysokości 2000 zł, które wspierać ma ich działalność badawczą, nawiązywanie międzynarodowych i krajowych kontaktów naukowych oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora w regulaminowym terminie. W opinii Komisji konkursowej osiągnięcia naszych stypendystów nie tylko spełniają wymagania programu, ale zasługują na słowa uznania.
 • Ponad 200 doktorantów skorzystało już z funduszy przeznaczonych na organizację indywidualnych wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i dydaktycznych, a przyznawanych w procedurze konkursowej na okres od dwóch do czterech tygodni. Jeszcze w grudniu ogłoszony zostanie nabór wniosków na wyjazdy w roku 2020 r.
 • Zróżnicowaniu form kształcenia, poznawaniu nowych metod badawczych, nawiązywaniu kontaktów naukowych ze specjalistami w danym obszarze nauki oraz integracji środowiska doktoranckiego służą doktoranckie szkoły letnie, wybrane – tak jak szkoły letnie dla studentów – w drodze konkursowej. W okresie wakacyjnym przeprowadzono trzy takie szkoły: stacjonarną, zorganizowaną przez Wydział Prawa i Administracji  „Sędziowie, konstytucja i demokracja w państwie współczesnym”, stacjonarną z udziałem wykładowców z zagranicy „Migracje przymusowe – interwencje antropologiczne”, przygotowaną przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej z Wydziału Historycznego i wyjazdową (w Gdyni) – „Czas wolny jako kategoria badawcza w badaniach nad XIX i XX wiekiem” także Wydziału Historycznego. Wcześniej, bo w przerwie międzysemestralnej doktoranci nauk społecznych i humanistycznych uczestniczyli w stacjonarnej szkole letniej Wydziału Psychologii „Matlab, EEGLab, SPM, Python i Psychopy – podstawy programowania, projektowania eksperymentów i analizy danych EEG i fMRI przy użyciu wymienionych narzędzi”.
 • W ramach Programu uruchomiono też „oguny ZIP dla doktorantów” czyli zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów skoncentrowane na kształceniu umiejętności niezwiązanych wprost z uprawianą dyscypliną naukową, ale przydatnych zarówno w pracy badawczej, jak i działalności zawodowej, a więc umiejętności językowych, informatycznych, popularyzatorskich, dydaktycznych, itp. Każdy doktorant UW automatycznie otrzymuje 60 żetonów ZIP na rok akademicki, które pozwalają mu zapisać się na wybrane przez siebie zajęcia. Wśród zajęć oferowanych w tym semestrze są m.in. warsztaty z przygotowywania wniosków grantowych, podstaw e-learningu z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej Kampus, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w pracy dydaktycznej, empirycznych analiz i storytellingu danych, Academic Public Speaking in English, czy Planning and Participating in Academic Events.

Działania na rzecz doskonalenia kompetencji dydaktycznych:

 • Cztery jednostki: Instytut Historyczny Z Wydziału Historycznego, Wydział lingwistyki Stosowanej, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii uzyskały w drodze konkursu dotację na realizacje własnego programu doskonalenia dydaktycznego, a więc programu szkoleń, wyjazdów studyjnych, koleżeńskich hospitacji i innych działań „szytych na miarę” czyli odpowiadających wprost na zdiagnozowane potrzeby nauczycieli akademickich tych jednostek.
 • We wrześniu odbyły się w Sękocinie Starym wyjazdowe warsztaty dydaktyczne poświęcone nowym wyzwaniom stojącym przed dydaktyką akademicką. Rozmawialiśmy nie tylko o zmianach w systemie zapewniania jakości kształcenia i zarządzania dydaktyką akademicką, ale także konieczności doskonalenia umiejętności oceniania studentów, w tym formułowania informacji zwrotnej oraz różnicowania metod i kryteriów oceniania.
 • Rozpoczęliśmy też przygotowania do organizacji warsztatów dla nowo wybranych członków rad dydaktycznych, które planowane są na pierwszy kwartał 2020 r.

Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów na UW
22 października 2018

W tym roku, po raz drugi, Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia organizuje ogólnouczelniane Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów. Badanie ma na celu zebranie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych UW na temat warunków pracy oraz wizerunków Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca rozwoju naukowego i zawodowego. Ankietę on-line można wypełniać od 15 października do 16 listopada po zalogowaniu się do systemu USOSweb.

Wiecej informacji dostepnych jest : https://www.uw.edu.pl/ii-ankieta-pejk-dla-nauczycieli/


Harmonogram działań doskonalących 2018
28 września 2018

Szanowni Państwo

wszystkim Przewodniczącym Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia uprzejmie przypominamy, że 30 października mija termin nadsyłania wypełnionych formularzy Harmonogramów działań doskonalących- Proces dyplomowania 2018.  Obecny formularz jest kontynuacja poprzednich Sprawozdań z oceny własnej.

Poniżej zamiszczamy formularz:

Formularz-Harmonogram-WZZJK-2018.docx (211 pobrań)

Sprawozdanie z oceny własnej 2017
26 września 2018

Uprzejmie informujemy, że opracowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia „Sprawozdanie z oceny własnej 2017. Wykorzystanie wyników badań dot. studentów i absolwentów w konstruowaniu procesu kształcenia oraz projektowanie studenckich praktyk zawodowych” zostało zaakceptowane przez JM Rektora UW dr hab. prof. UW Marcina Pałysa.

Sprawozdanie wraz z rekomendacjami dostępne jest:

[/su_list]