System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2008-2019
30 grudnia 2019

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowego zarządzenia, w sprawie systemu zapewnienia jakości kształcenia na UW, przedstawiamy wspomnieniowy artykuł mgr Katarzyny Wileńskiej, podsumowujący działania systemu w latach 2008-2019.

 

Wraz z początkiem grudnia 2019 r., w związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2019 r. nowego Statutu UW, który wprowadził nowe podmioty Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w uczelni (Uczelnianą Radę ds. Kształcenia oraz rady dydaktyczne)  zaczęło obwiązywać nowe Zarządzenie Rektora ws. systemu zapewniania jakości kształcenia (ZARZĄDZENIE NR 163 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim). Ukazanie się nowego zarządzenia kończy blisko dekadę funkcjonowania poprzedniego systemu na Uniwersytecie i tym samym kończy misję takich ciał jak Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia i Wydziałowe lub Jednostkowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia. Twórcami obowiązującego do grudnia 2019 r. systemu jakościowego na naszej uczelni byli prof. dr hab. Paweł Stępień – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Przewodniczący UZZJK w latach 2008-2016 oraz Agata Wroczyńska, kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia UW. Z perspektywy lat można stwierdzić, że początki budowy systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na naszej uczelni nie należały do najłatwiejszych, ale jego twórcy, dzięki wieloletniej i wytrwałej pracy zdołali oswoić, przekonać a w końcu zaangażować bardzo liczną grupę społeczności akademickiej do wspólnej misji kształtowania kultury jakości na UW.

Dla krótkiego przypomnienia zasad funkcjonowania systemu, ciałem centralnym odpowiedzialnym za doradzanie i rekomendowanie władzom rektorskim w kwestiach polityki jakości na UW był już wcześniej wspomniany UZZJK, natomiast jego jednostkowymi odpowiednikami i ciałami doradczymi dla dziekanów i kierowników jednostek dydaktycznych były zespoły działające na wydziałach lub w innych jednostkach prowadzących studia (WZZJK). UZZJK został powołany  po raz pierwszy w roku 2008 i w kadencji do 2012 r. w skład zespołu wchodziły łącznie następujące osoby:

Przewodniczący:
1) prof. dr hab. Paweł Stępień, Wydział „Artes Liberales”

Członkowie:
2) prof. dr hab. Elżbieta Artowicz – Wydział Neofilologii;
3) dr hab. Błażej Brzostek – Wydział Historyczny;
4) dr hab. Ewa Giermanowska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
5) dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. ucz – Wydział Zarządzania;
6) prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Wydział Polonistyki;
7) prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk – Wydział Chemii;
8) prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – Wydział Biologii;
9) prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz – Wydział Pedagogiczny;
10) dr hab. Jakub Urbanik prof. ucz – Wydział Prawa i Administracji;
11) dr Patrycja Spytek, przedstawicielka doktorantów – Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich;
12) mgr Bartłomiej Banaszak, przedstawiciel doktorantów – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych;
13) mgr Marcin Darecki, przedstawiciel studentów – Wydział Zarządzania;
14) mgr Maria Golińska-Wapińska, jako przedstawicielka studentów – Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich;
15) mgr Adrian Biały, przedstawiciel studentów – Wydział Prawa i Administracji;
16) mgr Paweł Gławiński, przedstawiciel studentów – Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”.

Stali goście:
1) doc. dr Anna Rosner – przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia;
2) dr hab. Mikotaj Jasiński – kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia.

W trakcie pierwszej kadencji wypracowano i oswojono podstawowe narzędzia działania systemu, czyli m.in. sprawozdania z oceny własnej jednostek dydaktycznych, na podstawie których powstawały coroczne raporty nt. jakości kształcenia na UW. Pierwszy cykl sprawozdań poświęcony był następującym obszarom:

– 2008/2009 – zasady zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów;
– 2009/2010 – zasady oceniania studentów oraz funkcjonowania systemu USOS;
– 2010/2011 – zapewnienie i doskonalenie jakości kadry dydaktycznej;
– 2011/2012 – misje i strategie jednostek oraz misję i strategię uczelni.

W kolejnej kadencji w latach 2012–2016, również pod przewodnictwem prof. dr. hab. Pawła Stępnia, harmonogram sprawozdań dotyczył tematów:

– 2012/2013 – wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w powiązaniu z misją i strategią Uniwersytetu i jego jednostek
– 2013/2014 – doświadczenia jednostek w uznawaniu efektów uczenia się osiągniętych poza edukacją formalną
– 2014/2015 – monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz publikowania informacji na temat kształcenia
– 2015/2016 – stan przygotowania do ewaluacji Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA).

Z kolei skład zespołu drugiej kadencji wyglądał następująco:

Przewodniczący:
1) prof. dr hab. Paweł Stępień– Wydział „Artes Liberales”;

Członkowie:
2) dr Grażyna Czetwertyńska – Wydział „Artes Liberales”;
3) dr Milena Gracka-Tomaszewska – Wydział Psychologii;
4) prof. dr hab. Jacek Jakubowski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
5) dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. ucz – Wydział Zarządzania;
6) prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Wydział Polonistyki;
7) dr hab. Izabella Łęcka – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
8) dr Sławomir Maskiewicz – Szkoła Języków Obcych;
9) dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz – Wydział Prawa i Administracji;
10) dr Katarzyna Waszczyńska – Wydział Historyczny;
11) dr hab. Ewa Marciniak – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych;
12) prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys– Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;”
13) dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Wydział Historyczny;
14) dr Tomasz Sobierajski – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych;
15) mgr Ewelina Rogulska, przedstawicielka studentów – Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska;
16) Mikołaj Matusik, przedstawiciel studentów – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego”;
17) mgr Ewelina Roguska, przedstawicielka studentów – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych;
18) mgr Mateusz Mrozek, przedstawiciel studentów – Wydział Historyczny;
19) mgr Adam Harchi, przedstawiciel studentów – Wydział Zarządzania;
20) Roger Pietrzak, przedstawiciel studentów – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji”;
21) mgr Walery Stasiak, przedstawiciel studentów – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
22) Justyna Zarudzka, przedstawicielka studentów – Wydział Lingwistyki Stosowanej”;
23) dr Anna Goral, przedstawicielka doktorantów – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych;
24) mgr Marcin Darecki, przedstawiciel doktorantów – Wydział Zarządzania.

Stali goście:
1) doc. dr Anna Rosner – przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia;
2) dr hab. Mikołaj Jasiński – kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia.

W latach 2008–2016 corocznie w okolicach czerwca odbywało się wspólne podsumowanie całorocznych prac jakościowych na ogólnouczelnianej konferencji z cyklu „Dobre Praktyki”. Konferencja dedykowana była przede wszystkim Przewodniczącym WZZJK, członkom UZZJK oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym i zainteresowanym jakością kształcenia. W trakcie całodziennych obrad prezentowane były różne rozwiązania, dobre praktyki ale i często problemy, bądź wątpliwości związane z zapewnianiem jakości kształcenia w różnych jednostkach UW. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i pomoc w rozwiązaniu problemów.

W trzeciej, obecnej kadencji UZZJK, przypadającej na lata 2016–2020 już pod przewodnictwem dr Agnieszki Janiak- Jasińskiej skład zespołu wyglądał następująco:

Przewodnicząca:
1) dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Wydział Historyczny;

Członkowie:
2) dr Grażyna Czetwertyńska – Wydział „Artes Liberales”;
3) dr hab. Anna Jaroszewska – Wydział Neofilologii;
4) dr Piotr Kroll – Wydział Historyczny;
5) dr Jan Kwapisz – Wydział Polonistyki;
6) dr hab. Marta Lackowska – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
7) dr Iwona Pugacewicz – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
8) doc. dr Anna Rosner – Wydział Prawa i Administracji;
9) dr hab. Krzysztof Szewior – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
10) dr hab. Agnieszka Więckowska – Wydział Chemii;
11) Anna Krupa – przedstawicielka studentów;
12) Maciej Bednarski – przedstawiciel studentów;
13) Kamil Lebnicki – przedstawiciel studentów;
14) Roger Pietrzak – przedstawiciel studentów;
15) mgr Michał Goszczyński – przedstawiciel doktorantów-Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Stali goście:
1) dr Izabella Bednarczyk-Bochenek – Centrum Kompetencji Cyfrowych;
2) dr hab. Mikołaj Jasiński – kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Nowa kadencja przyniosła zmianę formuły współpracy z zespołami wydziałowymi. Doroczne konferencje z cyklu „Dobre Praktyki” i Sprawozdania z oceny własnej zostały zastąpione Warsztatami projakościowymi. W czerwcu 2017 odbyła się pierwsza edycja Warsztatów poświęcona wykorzystywaniu wyników badań ilościowych i jakościowych w projektowaniu procesu kształcenia (na przykładzie obserwacji karier zawodowych absolwentów i organizacji praktyk). Kontynuacją Warsztatów był opracowany przez UZZJK formularz Harmonogramu działań doskonalących, jako forma podsumowania i autorefleksji działań podejmowanych przez jednostki w danych obszarze. Kolejno w 2018 r. Warsztaty poświęcone zostały procesowi dyplomowania a w 2019 r. podnoszeniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich.

Istotnym narzędziem systemu były oraz nadal są coroczne ogólnouniwersyteckie badania ankietowe przygotowywane i przeprowadzane przez Pracownie Ewaluacji jakości Kształcenia. Na podstawie danych zebranych w trakcie badań Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia sporządza raporty badawcze, które są przekazywane Rektorowi, Uczelnianemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia, Senatowi Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządowi Samorządu Studentów oraz Zarządowi Samorządu Doktorantów UW. Informacje przedstawione w raportach badawczych stanowiły podstawę dla Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia do formułowania wniosków i propozycji dotyczących jakości kształcenia, które UZZJK przekazywał Rektorowi. W kolejnych latach odbyły się badania, a następnie na ich podstawie zostały opracowane Rekomendacje, dotyczące:

– 2008, 2009, 2010, 2012, 2015 – ogólnouniwersyteckie badanie studentów;
– 2011 i 2014 – ogólnouniwersyteckie badanie doktorantów;
– 2010 – ogólnouniwersyteckie badanie nauczycieli akademickich;
– 2103 i 2017 – ogólnouniwersyteckie badanie absolwentów;
– 2018 – ogólnouniwersyteckie badanie rekrutacyjne.

Tak w ogromnym skrócie wygląda przegląd 11 lat działalności UZZJK i WZZJK. Wraz z zakończeniem trzeciej i zarazem ostatniej kadencji chcielibyśmy w imieniu Biura ds. Jakości Kształcenia serdecznie podziękować przewodniczącym UZZJK prof. dr. hab. Pawłowi Stępniowi oraz dr Agnieszce Janiak-Jasińskiej, wszystkim osobom , które przez te lata wchodziły w skład UZZJK, a także Przewodniczącym i członkom WZZJK. Dziękujemy za zaangażowanie, ciężką pracę i wytrwałość w budowaniu i ciągłym doskonaleniu kultury jakości na Uniwersytecie Warszawskim.

Oczywiście dbanie o jakość kształcenia na UW nie kończy się wraz z końcem UZZJK i WZZJK. Nowymi ciałami, będącymi ewolucją poprzednich będzie Uczelniana Rada ds. Kształcenia oraz rady dydaktyczne.


Program ZIP w służbie jakości kształcenia – działania w 2019 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy podsumowanie dr Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Koordynator modułu kształcenia w programie ZIP, dot. działań podejmowanych w programie ZIP, w 2019 roku.

 

Program ZIP w służbie jakości kształcenia – działania w 2019 r.

Rok 2019 w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego był – zgodnie z przyjętym harmonogramem – bardzo intensywny.

Działania na rzecz doskonalenia kształcenia studentów:

 • 8 maja Senat UW uchwalił programy nowych kierunków studiów II stopnia oraz przemodelowane programy studiów II stopnia na kierunkach od dawna znajdujących się w ofercie Uniwersytetu, które zostały zakwalifikowane do realizacji i finansowania ze środków EFS w drodze konkursu. Zastosowana procedura konkursowa wraz z eksperckim wsparciem udzielanym jednostkom przygotowującym nowe programy studiów przez członków Komisji konkursowej, a także przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego oraz badaniami „produktu” wśród studentów zostaną wykorzystane przez Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia w pracach nad procedurą uruchamiania nowych kierunków studiów.
 • Wszystkie kierunki studiów, uczestniczące w Programie ZIP objęte zostały kompleksowymi działaniami promocyjnymi – po raz pierwszy na Dzień Otwarty przygotowany został folder prezentujący studia II stopnia, nakręcono film promocyjny i cykl wywiadów z ambasadorami kierunków, prowadzono kampanię informacyjną za pomocą mediów społecznościowych, strony głównej i strony Programu ZIP. To dobry wstęp do opracowania strategii promocyjnej studiów II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Rekrutacja na większość kierunków studiów objętych wsparciem w Programie ZIP zakończyła się sukcesem. Prawdziwym liderem rekrutacyjnym okazała się Filologia polskiego języka migowego, która pomimo ostrej selekcji kandydatów przyjęła na studia o połowę więcej kandydatów niż pierwotnie zakładano. Bardzo udanym debiutem cieszą się także: Helwetologia – studia szwajcarskie, Sustainable Development, Zarządzanie Big Data, Sztuki społeczne, Physics, Socjologia cyfrowa i Cognitive Science.
 • Od semestru letniego studenci wszystkich kierunków studiów II stopnia objętych finansowaniem z EFS będą mogli korzystać ze środków przeznaczonych na indywidualne wyjazdy w celach naukowych oraz uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych w kraju i za granicą.
 • Cztery kierunki studiów, których programy zostały przemodelowane uczestniczą dodatkowo w pilotażowym programie upowszechniania idei aplikacyjnych prac dyplomowych. Korzystając z wiedzy i doświadczeń zgromadzonych w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe” realizowanego przez Biuro Karier UW dr Justyna Pokojska wraz z zespołem współpracowników z Biura Karier i CKC przygotowała kurs internetowy dla studentów studiów magisterskich pn. ”Prace dyplomowe w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Kurs udostępniono studentom historii, archeologii, europeistyki i filologii angielskiej w celu jego przetestowania i ewaluacji. Na podstawie opinii studentów oraz nauczycieli akademickich zaangażowanych do przeprowadzenia kursu zostanie on udoskonalony i przygotowany do wdrożenia w przyszłości na całym uniwersytecie.
 • W okresie wakacyjnym przeprowadzono kilka szkół letnich dla studentów, podczas których szlifowano języki obce oraz poszerzano wiedzę i doskonalono umiejętności słabiej reprezentowane w tradycyjnych programach kształcenia. Decyzja o finansowaniu organizacji szkoły letniej zależała – tak jak w przypadku studiów II stopnia – od wyników procedury konkursowej. Na miejscu czyli w murach Uniwersytetu odbyła się Szkoła Letnia Akademia Inkubatora Big Data, zorganizowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, do Tunezji polecieli uczestnicy przygotowanej przez Instytut Archeologii szkoły letniej „Mustis 2019. Odkryć, opisać, zrozumieć: archeologia rzymskiego miasta”, do Izraela wybrali się uczestnicy szkoły letniej Wydziału Psychologii, zatytułowanej: „Zrozumieć konflikt. Psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów”, a do Lwowa i okolic uczestnicy szkoły letniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej “Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe: od Renesansu do współczesności”. Jeszcze w tym roku Komisja konkursowa wyłoni projekty szkół letnich w językach obcych, które zaoferowane zostaną studentom w 2020 r.
 • Uruchomiony został program „Włączania badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”. W drodze konkursowej wybrano 16 doświadczonych badaczy z wyróżniającym się dorobkiem dydaktycznym, którzy zostali zaproszeni przez wydziały do poprowadzenia regularnych zajęć na Uniwersytecie Warszawskim. Prawdziwym liderem w pierwszym naborze wniosków okazał się Wydział Fizyki, który w roku akademickim 2019/2020 zatrudni łącznie 4 badaczy z różnych stron świata. Pełną listę wykładowców wizytujących wraz z informacją o specjalizacji naukowej i doświadczeniu badawczym oraz dydaktycznym znają Państwo na stronie Programu ZIP: http://www.zip.uw.edu.pl/sylwetki-wyk%C5%82adowcow-wizytujacych
 • Specjalną ofertą objęci zostali także studenci z zagranicy. Welcom Point korzystając ze wsparcia EFS przeprowadził intensywne kursy języka polskiego oraz warsztaty z wielokulturowości i orientacji kulturowej.

Działania na rzecz doskonalenia kształcenia doktorantów:

 • W ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej uruchomiono wybrany w drodze konkursowej nowy program interdyscyplinarnego kształcenia doktorantów Quantitative Psychology and Economics, Przygotowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych w ścisłej współpracy z Wydziałem Psychologii i Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Inaugurację pierwszej edycji programu uświetnił wykład Profesora Garego Charnessa – ekonomisty, specjalizującego się w badaniach eksperymentalnych i behawioralnych.
 • Pierwszej ewaluacji poddane zostały osiągnięcia stypendystów Programu stypendialnego „Zwiększenie mobilności doktorantów UW”. Przypomnijmy, że od 1 X 2018 r. 51 doktorantów wybranych w drodze konkursowej otrzymuje dodatkowe wsparcie finansowe w postaci miesięcznego stypendium w wysokości 2000 zł, które wspierać ma ich działalność badawczą, nawiązywanie międzynarodowych i krajowych kontaktów naukowych oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora w regulaminowym terminie. W opinii Komisji konkursowej osiągnięcia naszych stypendystów nie tylko spełniają wymagania programu, ale zasługują na słowa uznania.
 • Ponad 200 doktorantów skorzystało już z funduszy przeznaczonych na organizację indywidualnych wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i dydaktycznych, a przyznawanych w procedurze konkursowej na okres od dwóch do czterech tygodni. Jeszcze w grudniu ogłoszony zostanie nabór wniosków na wyjazdy w roku 2020 r.
 • Zróżnicowaniu form kształcenia, poznawaniu nowych metod badawczych, nawiązywaniu kontaktów naukowych ze specjalistami w danym obszarze nauki oraz integracji środowiska doktoranckiego służą doktoranckie szkoły letnie, wybrane – tak jak szkoły letnie dla studentów – w drodze konkursowej. W okresie wakacyjnym przeprowadzono trzy takie szkoły: stacjonarną, zorganizowaną przez Wydział Prawa i Administracji  „Sędziowie, konstytucja i demokracja w państwie współczesnym”, stacjonarną z udziałem wykładowców z zagranicy „Migracje przymusowe – interwencje antropologiczne”, przygotowaną przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej z Wydziału Historycznego i wyjazdową (w Gdyni) – „Czas wolny jako kategoria badawcza w badaniach nad XIX i XX wiekiem” także Wydziału Historycznego. Wcześniej, bo w przerwie międzysemestralnej doktoranci nauk społecznych i humanistycznych uczestniczyli w stacjonarnej szkole letniej Wydziału Psychologii „Matlab, EEGLab, SPM, Python i Psychopy – podstawy programowania, projektowania eksperymentów i analizy danych EEG i fMRI przy użyciu wymienionych narzędzi”.
 • W ramach Programu uruchomiono też „oguny ZIP dla doktorantów” czyli zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów skoncentrowane na kształceniu umiejętności niezwiązanych wprost z uprawianą dyscypliną naukową, ale przydatnych zarówno w pracy badawczej, jak i działalności zawodowej, a więc umiejętności językowych, informatycznych, popularyzatorskich, dydaktycznych, itp. Każdy doktorant UW automatycznie otrzymuje 60 żetonów ZIP na rok akademicki, które pozwalają mu zapisać się na wybrane przez siebie zajęcia. Wśród zajęć oferowanych w tym semestrze są m.in. warsztaty z przygotowywania wniosków grantowych, podstaw e-learningu z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej Kampus, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w pracy dydaktycznej, empirycznych analiz i storytellingu danych, Academic Public Speaking in English, czy Planning and Participating in Academic Events.

Działania na rzecz doskonalenia kompetencji dydaktycznych:

 • Cztery jednostki: Instytut Historyczny Z Wydziału Historycznego, Wydział lingwistyki Stosowanej, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej oraz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii uzyskały w drodze konkursu dotację na realizacje własnego programu doskonalenia dydaktycznego, a więc programu szkoleń, wyjazdów studyjnych, koleżeńskich hospitacji i innych działań „szytych na miarę” czyli odpowiadających wprost na zdiagnozowane potrzeby nauczycieli akademickich tych jednostek.
 • We wrześniu odbyły się w Sękocinie Starym wyjazdowe warsztaty dydaktyczne poświęcone nowym wyzwaniom stojącym przed dydaktyką akademicką. Rozmawialiśmy nie tylko o zmianach w systemie zapewniania jakości kształcenia i zarządzania dydaktyką akademicką, ale także konieczności doskonalenia umiejętności oceniania studentów, w tym formułowania informacji zwrotnej oraz różnicowania metod i kryteriów oceniania.
 • Rozpoczęliśmy też przygotowania do organizacji warsztatów dla nowo wybranych członków rad dydaktycznych, które planowane są na pierwszy kwartał 2020 r.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia
28 listopada 2019
Zakończenie kadencji Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Stypendium Fulbright Slavic Award (FSA)
26 listopada 2019

Szanowni Państwo.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych do ubiegania się o stypendium Fulbright Slavic Award (FSA) na rok akademicki 2020-2021.  FSA umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z trzech amerykańskich uniwersytetów współpracujących z Komisją.

Kto może aplikować?

Konkurs jest skierowany dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych ze stopniem minimum doktora, zatrudnionych w polskich jednostkach badawczych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej lub badają relacje Polski z Unią Europejską.

Zakres tematyczny i informacja o uniwersytetach goszczących:

Stypendium, trwające 3 lub 4 miesiące, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z trzech poniższych uniwersytetów w USA:

* University of Washington, Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures – wyjazd na 3 miesiące: kurs o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej;

* University of Illinois, Chicago, School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics – wyjazd na 4 miesiące: kursy o tematyce kulturoznawczej z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

* Ohio State University, Department of Slavic and East European Languages and Cultures – wyjazd na 4 miesiące: kurs dotyczący polskiej kultury i polityki w kontekście europejskim prezentujący relacje Polski z Unią Europejską z perspektywy stosunków międzynarodowych, ekonomii, polityki, tożsamości i historii. Proponowana tematyka może dotyczyć również polityki mediów społecznościowych oraz studiów nad diasporą.

Jak ubiegać się o stypendium?

Wniosek o stypendium należy złożyć w formie elektronicznej korzystając z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://fulbright.edu.pl/slavic/

Termin: Nabór wniosków trwa do 10 stycznia 2020r.


Rady dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim
13 listopada 2019