Aktualności

Print This Page Print This Page

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Biuro ds. Jakości Kształcenia przekształca się w Biuro Innowacji Dydaktycznych.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt z bid@uw.edu.pl, dodając do wiadomości adres: bjk@adm.uw.edu.pl


Certyfikaty Doskonałości Kształcenia dla pięciu kierunków studiów prowadzonych na UW

Szanowni Państwo

3 grudnia 2020 r Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikaty Doskonałości Kształcenia pięciu kierunkom studiów prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim.

Certyfikaty te są przyznawane kierunkom studiów, które otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski w sprawie przyznania certyfikatów złożyli przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu (na podstawie Uchwały 824/2020 z 3 grudnia 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej).

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia przyznane kierunkom studiów prowadzonym na UW:

w kategorii:  Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu

1.   Astronomia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
2.   Chemia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
3.   Ekonomia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
4.   Informatyka i ekonometria – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,

w kategorii: Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej

1.   Finanse, inwestycje i rachunkowość – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.


Konferencja „Proces Boloński-to już 20 lat. Nowe i stare  wyzwania”

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na konferencje „Proces Boloński-to już 20 lat. Nowe i stare wyzwania”-współorganizowaną przez KRASP i FRSE.  Konferencja odbędzie się 22 listopada w Warszawie. Poniżej link do wydarzenia :

Konferencja – „Proces Boloński – to już 20 lat! Nowe i stare wyzwania”

 

Warsztaty Projakościowe UZZJK 2019- Kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,

W imieniu Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Miki oraz Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia zapraszam Państwa do udziału w warsztatach projakościowych Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia, które odbędą się w czwartek 25 kwietnia 2019 r. Przedmiotem naszej tegorocznej refleksji są kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich. Oczywiście nie sposób o nich rozmawiać bez zwrócenia uwagi na wyzwania wynikające z wdrożenia nowych regulacji prawnych (Ustawa 2.0, nowy Regulamin Studiów i nowy Statut UU, nowy Statut PKA, itd.) oraz zmieniających się oczekiwań szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów uczelni.  Dlatego też w programie warsztatów znajdzie się miejsce zarówno na dyskusję o kompetencjach przyszłości, metodach doskonalenia dydaktycznego, jak i o nowej organizacji uniwersyteckiej dydaktyki. Jak zawsze odwołamy się do dobrych praktyk i podzielimy się wątpliwościami.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem. Nie tylko członków wydziałowych zespołów projakościowych, ale także komisje czuwające nad jakością kształcenia bezpośrednio na kierunkach studiów, prodziekanów i dyrektorów ds. studenckich, samorządy studenckie.  Warsztaty są jednodniowe, zajmą nam cały dzień ( do godz. 16.30), a liczba miejsc ograniczona. Dlatego też uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału ( nawet jeżeli bedzie on ograniczony czasowo) na adres e-mailowy: bjk@adm.uw.edu.pl. 

Już wkrótce udostępnimy dokłądny plan wydarzenia.


Nagroda Dydaktyczna Rektora UW 2018

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Senatu UW w dniu 21 listopada rostrzygnięta została juz trzecia edycja Nagrody Dydaktycznej Rektora UW. Najlepszymi nauczycielami akademickimi w tym roku zostali dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii, dr Agata Komendant-Brodowska oraz dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii. Więcej informacji na temat laureatów oraz uroczystości wręczenia nagród znajduje sie na stronie : https://www.uw.edu.pl/nauczyciele-z-nagroda-dydaktyczna/

 

Szanowni Państwo

wszystkim Przewodniczącym Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia uprzejmie przypominamy, że 30 października mija termin nadsyłania wypełnionych formularzy Harmonogramów działań doskonalących- Proces dyplomowania 2018.  Obecny formularz jest kontynuacja poprzednich Sprawozdań z oceny własnej.

Poniżej zamiszczamy formularz:

Formularz-Harmonogram-WZZJK-2018.docx (194 pobrania)

Sprawozdanie z oceny własnej 2017

Uprzejmie informujemy, że opracowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia „Sprawozdanie z oceny własnej 2017. Wykorzystanie wyników badań dot. studentów i absolwentów w konstruowaniu procesu kształcenia oraz projektowanie studenckich praktyk zawodowych” zostało zaakceptowane przez JM Rektora UW dr hab. prof. UW Marcina Pałysa.

Sprawozdanie wraz z rekomendacjami dostępne jest:

[/su_list]