Opis systemu zapewniania doskonalenia jakości kształcenia 2007-2012

 

I

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że wysoką jakość umacniają: ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Podnoszeniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim służą systematyczne badania warunków kształcenia na Uniwersytecie oraz rekomendowanie działań wpływających na doskonalenie jakości kształcenia.

W skład systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wchodzą:

  • Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  • Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  • Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach organizacyjnych UW.

Zadaniem Biura ds. Jakości Kształcenia jest wspomaganie i koordynacja działań systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.

II

Zakres działania, skład i tryb wyboru Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zespołów zapewnienia jakości kształcenia na Wydziałach i w pozostałych jednostkach kształcących studentów określa Uchwała nr 240 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Integralną część systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim stanowi system badań ankietowych, prowadzonych regularnie wśród społeczności akademickiej i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z Uchwałą nr 241 Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim..

W skład UZZJ wchodzą nauczyciele akademiccy z jednostek dydaktycznych UW, przedstawiciele studentów i doktorantów. Przewodniczącym Zespołu jest Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Zarówno członkowie Uczelnianego Zespołu, jak i Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia wybierani/mianowani są przez Rektora UW na okres kadencji organów Uczelni.

Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości pełni przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną dla Rektora. W Uchwale nr 240 Senatu UW z 20 czerwca 2007 roku w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW wymieniono najważniejsze obszary, w których Uczelniany Zespół podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni. Obszary te dotyczą zarówno polityki określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości jak i: procedury zapewnienia jakości, zasady oceniania studentów i doktorantów, zasady zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, zasady przeglądu i podnoszenia jakości zasobów do nauki i środków wsparcia dla studentów, zasady gromadzenia , analizowania i publikowania informacji na temat jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.

Istotnym elementem i narzędziem działania systemu zapewnienia jakości kształcenia na UW są raporty z oceny własnej jednostek dydaktycznych Uczelni. Uczelniany Zespół dokonuje analizy tych sprawozdań i sporządza na ich podstawie raport na temat jakości kształcenia na UW, który przedstawia Rektorowi. Do sporządzenia w/w raportu konieczne są także wyniki ogólnouniwersyteckich badań ankietowych na temat warunków kształcenia na UW.

Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości przedstawia Rektorowi wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia na UW oraz rekomendacje dotyczące upowszechniania wzorów dobrych praktyk w dziedzinie jakości kształcenia.

Na poziomie jednostek dydaktycznych działają Zespoły jednostek (Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia), które podejmują działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce dydaktycznej.

Zespoły pełnią przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną wobec kierownika jednostki.

Jednym z podstawowych i najważniejszych zadań Zespołów jednostek jest sporządzenie raportu z oceny własnej jednostki. Raporty te sporządzane są zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości i są wynikiem ewaluacji jakości kształcenia w jednostce.

Raporty z oceny własnej przedstawiają w szczególności mocne i słabe strony jednostek oraz zawierają plany i kalendarium działań służących wyeliminowaniu zjawisk niepożądanych i naprawy niedostatków. Plany dotyczyć mogą także doskonalenia jakości kształcenia.

Sporządzając raport z oceny własnej, jednostki WZZJK biorą pod uwagę wyniki ankiet studenckich, uwzględniające opinie studentów i doktorantów na temat: strony organizacyjnej zajęć dydaktycznych, jasności wymagań i obiektywizmu oceny, sposobu prowadzenia zajęć, stosunku nauczyciela akademickiego do studentów i doktorantów oraz jego dostępności w ramach konsultacji, ogólnej oceny zajęć dydaktycznych.

Raporty z oceny własnej są jawne i publikowane na stronie internetowej Uczelni oraz na stronach internetowych jednostek dydaktycznych.

Biuro ds. Jakości Kształcenia stanowi niezbędny element systemu zapewnienia i doskonalenia jakości na UW. Istotnym zadaniem BJK jest wspomaganie podejmowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym i koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów na UW.

Biuro wspiera Pełnomocnika w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących wdrażania systemu oraz we współdziałaniu z jednostkami dydaktycznymi UW w zakresie wprowadzania systemu.

W celu wykonania tych zadań Biuro ds. Jakości Kształcenia współpracuje z:

Ponadto pracownicy BJK monitorują doświadczenia krajowych i zagranicznych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia oraz udzielają studentom i pracownikom uczelni informacji dotyczących tematyki jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, dbają o spójną politykę informacyjną dotyczącą zagadnień jakości kształcenia na UW, organizują szkolenia i seminaria naukowe dotyczące zagadnień jakości kształcenia, prowadzą działania konsultacyjno-doradcze w zakresie technik, metod i procedur zapewnienia jakości oraz promocji dobrych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni.

Kolejnym istotnym elementem systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim jest Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia. Jej głównym zadaniem jest systematyczne badanie warunków kształcenia na UW oraz współpraca z Uczelnianym Zespołem Zapewnienia Jakości Kształcenia i Biurem ds. Jakości Kształcenia w rekomendowaniu działań służących poprawie jakości kształcenia.

Przedmiotem badań Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia są:

  • warunki kształcenia na UW,
  • opinie na temat jakości i warunków kształcenia na UW.

Dokonywany przez Pracownię opis warunków kształcenia na UW obejmuje: analizę związanych z dydaktyką i jakością kształcenia potrzeb Uniwersytetu oraz jednostek dydaktycznych UW, opis dydaktyki na UW oraz działań podejmowanych na UW na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Analizy zmian w tych obszarach Pracownia dokonuje systematycznie.

Badanie opinii na temat jakości i warunków kształcenia na UW prowadzone są wśród:

  • społeczności akademickiej: obecnych studentów (w tym słuchaczy studiów podyplomowych), pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów UW,
  • kandydatów na studia i absolwentów UW,
  • pracodawców, mediów oraz innych opinii na temat kształcenia na UW (np. ocen zewnętrznych, PKA itp.).

Na podstawie danych zebranych w trakcie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia sporządza raporty badawcze, które przekazuje Rektorowi, Uczelnianemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia, Senatowi Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządowi Samorządu Studentów oraz Zarządowi Samorządu Doktorantów UW.

Informacje przedstawione w raporcie badawczym stanowią podstawę dla Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia do formułowania wniosków i propozycji dotyczących jakości kształcenia, które UZZJK przekazuje Rektorowi.

Wyniki badań nad jakością kształcenia wykorzystuje także Biuro ds. Jakości Kształcenia dla efektywnej współpracy z jednostkami dydaktycznymi UW przy doskonaleniu ogólnouniwersyteckiego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego