2013

11 czerwca 2013 r.

6. Konferencja

z cyklu

DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2013)

Budowa wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego 2012/2013 

 Program 

W dniu 11 czerwca 2013 r.  z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Pawła Stępnia, prof. UW oraz Biura ds. Jakości Kształcenia UW odbyła się VI konferencja „Dobre Praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (2013)”. Tegoroczna konferencja poświęcona została tematyce budowy wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w jednostkach UW.

 Spotkanie otworzył Pełnomocnik i po przywitaniu uczestników przekazał w imieniu nieobecnej Pani Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UW, prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior, podziękowania dla wszystkich zebranych. Następnie  również w imieniu Pani Prorektor  prof. Paweł Stępień przedstawił prezentację Zapewnianie jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Osiągnięcia i wyzwania. Pani Prorektor w prezentacji zawarła najważniejsze wyniki tegorocznych prac nad  budową systemów zapewniania jakości w jednostkach – prac prowadzonych zarówno na poziomie centralnym, jak i w jednostkach. Ponadto przedstawiła wyzwania, jakie czekają Uniwersytet Warszawski w najbliższym czasie – m.in. włączenie studiów doktoranckich w system zapewniania jakości, wypracowanie centralnych procedur zapewniania jakości w ramach nowego systemu, a także walidacja efektów kształcenia osiągniętych w edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Również kolejny referat Kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia, mgr Agaty Wroczyńskiej, zatytułowany Budowa systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim – kolejny etap (2012/2013), poświęcony został w  dużej mierze zagadnieniom  związanym z walidacją efektów kształcenia oraz uczeniem się przez całe życie w kontekście przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Tematyka ta jest stosunkowo słabo dotąd rozpoznana, a niewątpliwie w najbliższym czasie wymagać będzie głębszej refleksji i wskazania dobrych praktyk.

VI konferencja Dobre Praktyki... stanowiła, jak co roku, podsumowanie działań jakościowych na Uniwersytecie Warszawskim, w związku z czym zaangażowała przedstawicieli jednostek, które z sukcesem zmodernizowały bądź też zbudowały wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Dr Katarzyna Kopczewska, Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych, w referacie  Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia – doświadczenia Wydziału Nauk Ekonomicznych przedstawiła zebranym własne obserwacje wynikające z prac nad misją, strategią, koncepcją kształcenia oraz wydziałowym systemem zapewniania jakości w kontekście przygotowań do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Efektem tych działań było wypracowanie zestawu wzajemnie uzupełniających się, a jednoczenie nie powtarzających się dokumentów.

W konferencji głos zabrali także laureaci ogłoszonego w czerwcu 2012 konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie  podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacyjnych.

Dr Agnieszka Janiak-Jasińska, Przewodnicząca WZZJK na Wydziale Historycznym, zaprezentowała referat  Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia- doświadczenia Wydziału Historycznego. Prezentacja ta była  niezmiernie cenna ze względu na ukazanie prac nad systemem z perspektywy dużej jednostki, składającej się z 6 instytutów o dużym stopniu odrębności. Najważniejszą przesłanką wydziału było połączenie standardów ogólnowydziałowych przy jednoczesnym zachowaniu swobody kształtowania indywidualnej polityki kształcenia w poszczególnych instytutach.

Doświadczenia kolejnego laureata konkursu, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, przedstawili dr Anna Murawska i dr Przemysław Wolski. W prezentacji Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia-doświadczenia Centrum Kształcenia nauczycieli Języków obcych i Edukacji Europejskiej skoncentrowali się oni na ukazaniu wzajemnych silnych relacji pomiędzy misją, strategią a funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniana jakości w ich jednostce. Ich wystąpienie dowiodło, że prace nad zasadami zapewniania jakości kształcenia są raczej modyfikacją i kodyfikacją dotychczasowych praktyk niż budowaniem systemu od początku

   Podsumowanie problematyki poruszonej  w trakcie konferencji przyniosła żywa dyskusja z udziałem zebranych przedstawicieli wydziałowych zespołów zapewniania jakości kształcenia oraz gości spoza Uniwersytetu. Uczestnicy podkreślili, że istotnym zadaniem jest odpowiedni podział kompetencji w strukturze wypracowanych systemów. Jednocześnie jednak nie ma uniwersalnego modelu, który odpowiadałby na potrzeby wszystkich jednostek. Podstawą każdej refleksji dotyczącej systemu powinna być zawsze tradycja jednostki. Zebrani zwrócili także uwagę na wiele wyzwań oraz potencjalnych przeszkód na drodze opracowywania rozwiązań związanych z walidacją efektów kształcenia zdobytych na drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Z pewnością  wymagać to będzie od Uniwersytetu Warszawskiego dokładnego rozpoznania i zebrania doświadczeń.

 

Prezentacje:

Zapewnianie jakosci kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Osiągnięcia i wyzwania.( autor prof. Marta Kicińska-Habior)

Budowa systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim-kolejny etap ( 2012/2013). ( autorzy prof. Paweł Stępień i mgr Agata Wroczyńska)

Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości ksztacenia-doświadczenia Wydziału Nauk Ekonomicznych. ( autor. dr Katarzyna Kopczewska)

Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości ksztacenia-doświadczenia Wydziału Historycznego. ( autor dr Agnieszka Janiak-Jasińska)

Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości ksztacenia-doświadczenia Centrum Ksztaćłenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej. ( autorzy dr Anna Murkowska i dr Przemysław Wolski)

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego