Rok 2014

UWAGA!

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją z ostatniego spotkania Przewodniczących Wydziałowych i Jednostkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia, które odbyło się 10 grudnia 2014 r.

"Rola wydziałowych zespołów zapewniania jakości kształćenia w działaniach związanych z modyfikacją programów kształcenia o profilu praktycznym i ogólnoakademickim oraz z budowa sytemu potwierdzania efektów uczenia się osiągniętych poza edukacją formalną".

 

UWAGA!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy,ze w dniu 10 grudnia odbędzie sie seminarium przeznaczone dla społeczności Uniwersytetu Warszawskiegi, prozentujące działania wykonane w ramach realizacji projektu Szkoły wyższe w roli integratora uczenia sie przez całe życie.

projekt relizowany jest na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych i jego cel stanowi wypracowanie założeń i wytycznych dotyczących możliwości zainicjowania i wdrożenia LLL, LWL oraz RPL na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas spotkania omówiona zostanie m.in propozucja zmian w organizacji działalności dydaktycznej UW  w kontekście LLL i RPL oraz modernizacja organizacji działalności dydaktycznej UW według założeń LLL i RPL. Przedstawiona zostanie także diagnoza przygotowania oferty dydaktyvznej UW oraz propozycje zmian w świetle relizacji idei LLL i RPL. Omówione będa potencjalne korzyści dla UW wynikające z reliuzacji idei uczenia sie przez całe życie oraz wprowadzenia RPL.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Auli Starego BUWu. Rejestracja uczestników spotkania ropocznie sie o godz. 9.30.

Zaproszenie oraz program spotkania dostępne są TUTAJ

 UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że MInisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło  konkurs na realizację dwóch nowych programów:

1. Akademickie Cetrum Kreatwyności

informacje o przedmiocie konkursu [tutaj]

najczęściej zadawane pytanie dotyczące programu [tutaj]

prezentacja [tutaj]

2. Uniwersytet Młodych Wynalazców

informacje o przedmiocie konkursu [tutaj]

najcześciej zadawane pytania dotyczące programu [tutaj]

prezentacja [tutaj]

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia zgodnie z § 6 ust. 3 Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim opracował formularz  Sprawozdania z oceny własnej-doświadczenia jednostek w uznawaniu efektów uczenia się osiągniętych poza edukacją formalną (2014).

 

Jednocześnie  informujwmy, że termin przekazania sprawozdań jednostek do Biura ds. Jakości Kształcenia został ustalony na 16 czerwca 2014 r.

UWAGA!

Uprzejmie zapraszamy na 

7. Konferencję

z cyklu

DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (2014)

Funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego

4 czerwca 2014 r.

Uniwersytet Warszawski

dawny gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

sala 207

  Program konferencji dostępny jest  [tutaj]

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.04.2014 r. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaakceptował przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  NA PODSTAWIE STUDIUM KARIER ABSOLWENTÓW UW (2013).

Rekomendacje dostępne są [tutaj] oraz w zakładce REKOMENDACJE.

14.04.2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim.  Spotkanie poświęcone zostało przedstawieniu najważniejszych obszarów działań oraz zadań w kadencji 2012-2016.

 Proponowane obszary działań:

  1. Kształcenie studentów  I oraz II stopnia w ramach specjalizacji/ modułów nauczycielskich
  2. Podyplomowe doskonalenie zawodowe nauczycieli
  3. Kształcenie doradców metodycznych
  4. Doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich
  5. Kształcenie przygotowujące przyszłych nauczycieli do pracy w grupie wielokulturowej

Jednym z pierwszych zadań zespołu będzie opracowanie raportu otwarcia, czyli diagnozy obecnej aktywności Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie kształcenia nauczycieli.  

 06.03.2014r.

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że opracowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia „SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2013. DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIĄZANIU Z  MISJĄ I STRATEGIĄ UNIWERSYTETU I JEGO JENDOSTEK", zostało zaakceptowanw przez JM Rektora dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW.

Sprawozdanie dostępne jest tutaj.

05.03.2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 marca 2014 r. J.M. Rektor UW powołał Zespół ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim na kadencje 2012-2016.Skład zespołu dostępny jest [tutaj]

 05.03.2014r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania sie z materiałami poświęconymi tematyce MOOCs, prezentowanymi w czasie miedzynarodowej konferencji "EMOOCs 2014- European MOOCs Stakeholders Summit",  Lozanna 10-12 lutego 2104 r.

-Prezentacje

-Filmy

-Publikacja pokonferencyjna

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego