Spotkanie z Przewodniczącymi WZZJK

Podczas spotkania zaprezentowano propozycje działań na rzecz jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie raportu z pierwszego ogólnouniwersyteckiego badania ankietowego nt. warunków kształcenia na UW (2008). Propozycje, przyjęte przez UZZJK na posiedzeniu w dniu 22 stycznia, skonsultowane z prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Martą Kicińską - Habior, prorektorem ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. Marcinem Pałysem oraz zastępca Kanclerza ds. informatycznych mgr Lidią Guzek, W dniu 20.02.2009 roku propozycje zostały ostateczne zaakceptowanie przez J.M. Rektor prof. dr hab. Katarzynę Chałasińską - Macukow. Po krótkiej dyskusji przewodniczący WZZJK ustalili, iż zespoły rozpoczną pracę nad rekomendacjami dla władz jednostek, kierując się zapisami w/w dokumentu, wynikami z ankiety dla jednostki oraz własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi poruszanych problemów.

Zwracamy uwagę na zapis (w proponowanych rekomendacjach) dotyczący systematycznego przypominania za pomocą poczty elektronicznej informacji o adresach stron www, na których znajdują się istotne wiadomości dotyczące dydaktyki (str. 2). Podczas dyskusji pojawiła się propozycja, by wysyłać krótką informację „co nowego” z zamieszczonymi na dole strony odpowiednimi linkami.

Następnie prof. Paweł Stępień Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia przedstawił harmonogram prac na najbliższą kadencję (ustalony i przyjęty przez UZZJK).

Wydziałowe Zespoły zobowiązane są Uchwałą nr 240 senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 roku do sporządzania, zgodnie z wytycznymi UZZJK, sprawozdania z oceny własnej i przedstawienia go dziekanowi/kierownikowi jednostki. W roku akademickim 2008/2009 obszar, którego dotyczyć będą sprawozdania to zasady tworzenia oferty dydaktycznej, zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów.

 • 2009/2010 - zasad oceniania studentów oraz funkcjonowania systemu USOS;
 • 2010-2011 - zapewnienia i doskonalenia jakości kadry dydaktycznej
 • 2011/2012 - misja i strategia jednostek oraz ew. modyfikacja misji i strategii uczelni.

Harmonogram działań w roku 2008/2009:

 • do 27 IV 2009 WZZJK przygotowują sprawozdania jednostek dotyczące opisu sposobu projektowania dydaktyki. Należy pamiętać, że zgodnie z Uchwała nr 240 sprawozdania powinny być jawne i publikowane na stronie jednostki.
 • Do 29 V 2009 UZZJK sporządza sprawozdanie zbiorcze, akcentując dobre rozwiązania.
 • Dobre praktyki (w oparciu o sprawozdania) będziemy propagować na konferencji w maju 2009.
 • 26 marca planujemy następne spotkanie WZZJK w celu przedyskutowania problemów, które ewentualnie pojawią się podczas pisania sprawozdań. W najbliższym czasie prześlemy, zaakceptowany przez UZZJK, formularz sprawozdania.
  Struktura formularza:

       4 działy:

 1. zasady budowy, weryfikacji i modyfikacji programów studiów (tu dołączymy szczegółowe pytania pomocnicze)
 2. Dobre praktyki
 3. harmonogram działań naprawczych
 4. ew. załączniki (z zastrzeżeniem, że załączniki nie będą publikowane)

Podczas dyskusji ustalono, że wydziały o strukturze wielokierunkowej (kilka instytutów kierunkowych) starają się opisać wspólne dla wszystkich jednostek składowych zasady budowy programów studiów.

Zwracano też uwagę, by rozpatrywać zagadnienie projektowania oferty dydaktycznej mając na uwadze trójstopniowość systemu kształcenia, pamiętając, że studia II stopnia nie są studiami magisterskimi uzupełniającymi, a studia III stopnia (doktoranckie) są studiami wysokospecjalistycznymi i nie muszą stanowić wstępu do akademickiej kariery naukowej.

Do pobrania:

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego