II Konferencja z cyklu REA

 

 

Prezentacje do pobrania:


Jakość Kształcenia - Kultura Jakości [ppt]
System zapewniania jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym [ppt]
System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Założenia – przeszkody – realizacja [ppt]
The quality assurance system in Sweden [ppt]
The quality programme at Linköping University [ppt]
 

Informacje o prelegentach:

 

„Wprowadzenie do problematyki jakości kształcenia – kultura jakości, znaczenie jakości kształcenia w dobie konkurencji i globalizacji” – prof. dr hab. Jadwiga Mirecka.

W prezentacji zarysowana zostanie ewolucja systemów zapewnienia jakości kształcenia od opartych głownie na ocenie zewnętrznej, do systemów wewnętrznych, dostosowanych do kontekstu, w jakim funkcjonuje uczelnia. Przedstawione zostaną szczegółowo Europejskie Standardy i Wskazówki dotyczące wewnętrznego zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego wraz z sugestiami odnośnie sposobu ich wdrażania w praktyce. Zgodnie z najnowszymi tendencjami zaprezentowana zostanie koncepcja budowania kultury jakości w obrębie instytucji, jako najbardziej skutecznej formy działań pro-jakościowych.

Profesor Jadwiga Mirecka jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ekspertem Bolońskim, członkiem Grupy Roboczej ds. opracowania Ramowej Struktury Kwalifikacji. Przez dwie kadencje była członkiem komitetu Wykonawczego AMEE (An International Association for Medical Education ). Obecnie jest członkiem Komitetu Wykonawczego OPRHEUS (Organisation for PhD education in Biomedicine and Health Sciences in the European System).

Współorganizator a następnie przez dwie kadencje wice-przewodnicząca (KAUM) Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, członek zespołu międzynarodowego, który opracował „WFME Global Standards for Quality Improvement in Medical Education European Specifications.

„System zapewniania jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym”– dr hab. Marek Frankowicz.

W prezentacji przedstawiono historię polskich działań projakościowych w dwóch ostatnich dekadach („cztery pory roku”). Omówiono akredytację państwową (PKA) i środowiskową (komisje środowiskowe: UKA, KAUT etc.), jak również działania „oddolne” na szczeblu uczelni i dziedzin/kierunków. Zarysowano również kontekst międzynarodowy i wspomniano o możliwych scenariuszach na przyszłość.

Dr hab. Marek Frankowicz jest pracownikiem Zakładu Chemii Teoretycznej, Wydziału Chemii UJ. Jest koordynatorem uczelnianym ECTS UJ, kierownikiem Zespołu ds. Identyfikacji Nowych Obszarów Kształcenia UJ, z-cą kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ. Profesorem PWSZ w Tarnowie, pełnomocnikiem Rektora PWSZ ds. Programów Międzynarodowych. Dr hab. Marek Frankowicz to Ekspert Boloński, członek Grupy Roboczej MNSW ds. Ramowej Struktury Kwalifikacji, członek Zespołu Ekspertów MEN ds. Krajowych Ram Kwalifikacji.

Koordynator i uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych. Przedstawiciel UJ w Europejskiej Sieci Tematycznej Chemii, przedstawiciel PWSZ w Tarnowie w Radzie EURASHE. Członek Chemistry Eurobachelor Label Committee.

„System zapewniania jakości w szwedzkim szkolnictwie wyższym” – prof. Gunnar Hakan Hult. Uniwersytet w Linkoeping.

Gunnar Hakan Hult jest profesorem na uniwersytecie Linköping w Szwecji. Pełnił funkcje kierownika Katedry Edukacji i Psychologii, jak również Centrum Uczenia i Nauczania. Przewodzi także Komisji Zapewniania Jakości w Karolinska Institutet. Profesor Gunnar Hakan Hult koordynował liczne projekty z zakresu edukacji dorosłych i edukacji wyższej. Obecnie realizuje następujące projekty badawcze:

  1. Cribbed notes - How youth and young adults regard school performance and conventional norms;
  2. Learning and teaching processes in the health care.

O randze i znaczeniu prowadzonych przez niego badań świadczy fakt, iż w minionych 5 latach uzyskały one finansowanie na łączną sumę 13 milionów koron szwedzkich z następujących instytucji: The Swedish Research Council, The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems, The European Commission, The Medical Research Council of Southeast Sweden.

„System zapewnienia i doskonalenia jakości na Uniwersytecie Warszawskim. Założenia – przeszkody – realizacja” - dr hab. Paweł Stępień, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia

W wystąpieniu zawarte będą najważniejsze aspekty budowy systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim (2006-2009). Ukazuje ono zewnętrzne ramy prawne oraz założenia systemu odzwierciedlone w uchwałach Senatu UW. Opisuje przeszkody utrudniające kształtowanie wiarygodnego i efektywnego systemu zapewnienia jakości kształcenia na uczelni, obejmującej blisko 20 wydziałów i kształcącej ponad 55 tysięcy studentów. Prezentuje dotychczasowe etapy realizacji założonych celów, skupiając się na sposobach pokonywania trudności.

Profesor Paweł Stępień ukończył w 1991 roku Wydział Polonistyki UW, pięć lat później uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych a w 2003 roku został doktorem nauk humanistycznych od 2008 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2005 był prodziekanem Wydziału Polonistyki ds. Dydaktyki UW, współautorem programu studiów na kierunku filologia polska, członkiem Senackiej Komisji ds. Studenckich, Dydaktyki i Wychowania, i zespołu rektorskiego ds. Regulaminu Studiów, do stycznia 2007 jest pełnomocnikiem Rektora UW ds. Jakości Kształcenia. Współtworzył i realizował System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na UW.

 

Program konferencji [pdf]
 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego