Dokumenty do analizy

 

1. Strategiczne dokumenty krajowe:

-Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku (MNiSW)

-Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego:2010-2020. Projekt środowiskowy ( KRASP)

- Perspektywa uczenia się przez całe życie ( załącznik do uchwały nr 160/2013 Rady Ministrwów w dnia 10 września 2013)

-Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwaliifikacji na rzecz uczenia sie przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

-Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji.

 

-Zachęcamy także do zapoznania sie z wynikami badań i analiz prowadzonych w ramach "Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy".

link do strony:  http://obserwatorium.mazowsze.pl/

W tym, szczególnie projekty:

- Mazowiecki barometr-skuteczne narzędzie prognostyczne.

http://www.barometr.mazowsze.pl/

-Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powrzechne.

http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,83,informacje-o-projekcie.html

 

2. Strategicze dokumenty zagraniczne:

-Making a European Area of Lifelong Learnig a Reality, Komunikat Komisji Europejskiej, listopad 2001, COM/2001/0678 final.

- Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie , 6 maja 2008 r., Dz.U.C 111 z 6.5.2008, str. 1-7.

-European Universities' Charter on Lifelong Learning, European Univeristy Association 2009. (ang)

Karta Uniwersytetów Europejskich w sprawie uczenia się przez całe życie ( EUA European Univeristy Association) (pl)

- Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia sie pozaformalnego i nieformalnego , Dz. U. C 398 z 22.12.2012, str 1-5.

-Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 20.022012, COM ( 2013) 83 final.

-Zalecenia Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży, 26 kwietnia 2013r., Dz.U. C 120 z 26.4.2013, str. 1-6.

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego