Aktualności

 

UWAGA!

-Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie szczegółowego sposbu projektowania programów kształcenia.

-Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie wyboru modułów kształćenia w programach studiów.

-Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszytskich kierunków studiów.

 UWAGA!

05.06.2017

Zaktualizowany Wniosek o utworzenie kierunku studiów [tutaj]


27.10.2016

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwerystetu Warszawskiego z dnia 27 października2016 r w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020.

 


UWAGA!

FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z OCENY WŁASNEJ- DZIŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIAMI DO EWALUACJI EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA UNIWERSYTETÓW (EUA)( 2016

 

 


 

Spotkanie z Przewodniczącymi WZZJK- 8 kwietnia 2016 r.

 Prezentacja:

Omówienie " Sprawozdania z oceny własnej 2015. Monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz publikowanie informacji na temat kształcenia"- wnioski i zadania dla WZZJK.


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2016 r., opracowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia „SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ 2015. MONITOROWANIE, PRZEGLĄD I PODNOSZENIE ZASOBÓW DO NAUKI ORAZ PUBLIKOWANIE INFORMACJI NA TEMAT KSZTAŁCENIA", zostało zaakceptowane przez JM Rektora dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW.

Sprawozdanie dostępne jest tutaj.


UWAGA

 Uprzejmie informujemy, że w dniu  6 kwietnia 2016 r. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaakceptował przygotowane przez Uczelniany Zespół ZapewniEnia Jakości Kształcenia PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  NA PODSTAWIE  OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (2015)

Rekomencja dostępne są [TUTAJ]


 UWAGA!

PREZENTACJE ZE SZKOLEŃ Z POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIE NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

1. SZKOLENIE DLA WYDZIAŁOWYCH DORADCÓW DS POWTERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ-

2. SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJI WERYFIKUJĄCYCH


  UWAGA!

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji


 

 UWAGA!- SZKOLENIA Z POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami Biuro ds. Jakości Kształcenia we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW organizuje seminarium szkoleniowe dotyczące zagadnień związanych potwierdzaniem efektów uczenia się na UW.

Zaplanowaliśmy trzy edycje spotkań warsztatowych dedykowanych wydziałowym doradcom ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz trzy edycje warsztatów dedykowanych członkom wydziałowych Komisji Weryfikujących.

I.  WARSZTATY DLA WYDZIAŁOWYCH DORADCÓW DS POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Spotkania odbędą się 29 lutego, 7 marca i 14 marca.

Miejsca spotkań:

29 lutego – Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego;

7 marca – sala nr 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW, Kampus Centralny, Mały Dziedziniec;

14 marca – Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego

Program seminarium:

8.30 – 9.00 rejestracja;

9.00 – 9.15 powitanie

9.15 – 10.00 wprowadzenie do zagadnienia potwierdzania efektów uczenia się na UW (Zalecenia Unii Europejskiej, Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uchwała nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r, w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacja formalną na Uniwersytecie Warszawskim) – mgr Agata Wroczyńska BJK UW;

10.00 –11.30 zagadnienia dotyczące metody portfolio – dr Michał Mizera, Wydział Artes Liberales

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45 – 14.45  narzędzia pracy doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się – Jolanta Porębska, członek Grupy Ekspertów w Programie Doskonalenia Kadry Akademickiej w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet”

 

II. WARSZTATY DLA CZŁONKÓW WYDZIAŁOWYCH KOMISJI WERYFIKUJĄCYCH

Spotkania odbędą się 1 marca, 10 marca oraz 15 marca.

Miejsce spotkań: sala nr 200 w budynku Zarządu Samorządu Studentów UW, Kampus Centralny, Mały Dziedziniec;

Program seminarium

8.30 – 9.00 rejestracja;

9.00 – 9.15 powitanie;

9.15 – 10.00 wprowadzenie do zagadnienia potwierdzania efektów uczenia się na UW (Zalecenia Unii Europejskiej, Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uchwała nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r, w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacja formalną na Uniwersytecie Warszawskim) – mgr Agata Wroczyńska BJK UW;

10.00 - 12.15 Ocena efektów uczenia się – optymalne metody i narzędzia weryfikacji efektów uczenia się ;

12.15 – 12.45 przerwa kawowa;

12.45 – 15.00  certyfikacja efektów uczenia się. Podsumowanie.

Warsztaty prowadzić będzie dr inż. Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka.

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY  PROSIMY O REJESTRACJE  DO 19 LUTEGO NA ADRES bjk@adm.uw.edu.pl


 

 UWAGA- spotkanie z Przewodniczącymi WZZJK z 15.01.2016 r.

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłosoznymi w czasie spotkania z Przewodnizącymi Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia, które to odbyło sie w dniu 15 stycznia 2016 r.

1. Nowelizacja wewnątrzuniwersyteckich aktów prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz Wskazówek i propozycji rozwiązań dotyczących systemu zapewniania i doskonalenia jakości na wydziałąch i w innych jednostkach kształcących studentów.

2. Omówienie zadań wynikających z Uchwały nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na UW.

3. Bieżące działania związane z zapewnianiem jakości kształcenia na UW.


 

UWAGA!

ZRZADZENIE NR 3 REKTORA UW z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora UW z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencje 2012-2016.


UWAGA

Uprzejmie zachęcamy do lektury znowelizowanych

"Wskazówek i propozycji rozwiązań dotyczących systemu zapewniania i doskonalenia jakości na wydziałach i w innych jednostkach kształcących studentów"


  UWAGA!

Uchwała nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 241 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim.

 


UWAGA!

 Uprzejmie informujemy, że w Monitorze UW ukazały się następujące akty prawne związane z jakością kształcenia:

 ZARZĄDZENIE NR 39  REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2015 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim

 ZARZĄDZENIE NR 40 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

 ZARZĄDZENIE NR 41 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim


 UWAGA! NAGRODA DYDAKTYCZNA REKTORA UW

ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 18 sierpnia 2015 r  w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ZARZĄDZENIE NR 42 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r.  w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.


 


17.11.2015

Uprzejmie zamieszczmy prezentację "Nowelizacja Wskazówek i propozycji rozwiązań dotyczących systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach kształcących studentów", wygłoszona przez mgr Agatę Wroczyńską w trakcie dzisiejszego spotkania z prodziekanami ds. studenckich.


 

UWAGA

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.09.2015 r. JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaakceptował przygotowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  NA PODSTAWIE  OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY DOKTORANCKIEJ (2014)

Rekomencja dostępne są [TUTAJ]


 UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął

Uchwałę nr 373 Senatu UW z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim.

 


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-15 maja odbyła się Konferencja Ministrów Europejskiego Szkolnictwa Wyższego w Erywaniu. Wszysttkie materiały z konferencji dostępne są pod linkiem:

http://bologna-yerevan2015.ehea.info/

Najważniejsze z dokumentów to :

1. Yerevan Ministerial Communiqué

2. “The Bologna Process Revisited: the Future of the European Higher Education Area”

3. ECTS Users’ Guide 2015- Draft Version

4. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)- Revised ESG


 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia zgodnie z § 6 ust. 3 Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim opracował formularz  Sprawozdania z oceny własnej-monitorowanie, przegląd i podnoszenie zasobów do nauki oraz zasady publikowania informacji na temat kształcenia na UW (2015).

 

Jednocześnie  informujwmy, że termin przekazania sprawozdań jednostek do Biura ds. Jakości Kształcenia został ustalony na 15 czerwca 2015 r.

 


UWAGA!

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z 

Uchwałą nr 249 Senatu UW z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie planowania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich  na Uniwersytecie Warszawskim

 


 UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że 5 września 2014 r. ukazał się Dziennik Ustaw z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiany wchodzą w życie 1 października 2014 r.

Ponadto na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępne sa rozporządzenia stanowiące akty wykonawcze do nowelizacji:

-http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/


 UWAGA!

25.10.2013 r.

Zapraszamy do zapoznania sie z rezultatami projektu  "Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (Recognition of Prior Learning)".  Jednym z partnerów projektu był m.in. Uniwersytet Jagielloński.

Strona Projektu: http://www.u-rpl.eu/

Publikacje:

1. Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) w szkolnictwie wyższym- wyzwania projektowania systemu:

http://www.u-rpl.eu/wp-content/uploads/2013/10/URPL_Publikacija_PL_web2.pdf

2. Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną ( RPL). Przewodnik dla Kandydatów: http://www.u-rpl.eu/wp-content/uploads/2013/10/RPL-Przewodnik-dla-Kandydat%C3%B3w.pdf

3. Jak zbudować i prowadzić centrum RPL w uczelni?

http://www.u-rpl.eu/wp-content/uploads/2013/10/Jak-zbudowa%C4%87-i-prowadzi%C4%87-centrum-RPL-w-uczelni.pdf

 


 

 

 

 

 

 
 
Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego